KİK 2010 Yılı Eşik Değer ve Parasal Limitleri Yayınlandı


21 Ocak 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27469
TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2010/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.072.080,- TL (Beşmilyon yetmişikibin seksen Türk Lirası), 5.372.854,- TL (Beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirası),

2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

(a) bendinde belirtilen 606.343,- TL (Altıyüzaltıbin üçyüzkırküç Türk Lirası), 642.299,- TL (Altıyüzkırkikibin ikiyüzdoksandokuz Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 1.010.572,- TL (Birmilyon onbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası), 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmişbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 22.232.648,- TL (Yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası), 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beşyüzellibirbin kırkdört Türk Lirası),

3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 66.154,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası), 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası),

(2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen 1.102.622,- TL (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası),

4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 110.257,- TL (Yüzonbin ikiyüzelliyedi Türk Lirası), 116.795,- TL (Yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirası)

5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 33.076,- TL (Otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası), 35.037,- TL (Otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), 11.021,- TL (Onbirbin yirmibir Türk Lirası), 11.674,- TL (Onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirası)

6- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

(1) nolu bendinde belirtilen 220.520,- TL (İkiyüzyirmibin beşyüzyirmi Türk Lirası), 233.596,- TL (İkiyüzotuzüçbin beşyüzdoksanaltı Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 1.000,- TL (Bin Türk Lirası), 1.059,- TL (Binellidokuz Türk Lirası), 2.000,- TL (İkibin Türk Lirası), 2.118,- TL (İkibinyüzonsekiz Türk Lirası), 3.000,- TL (Üçbin Türk Lirası), 3.177,- TL (Üçbinyüzyetmişyedi Türk Lirası), 4.000,- TL (Dörtbin Türk Lirası), 4.237,- TL (Dörtbinikiyüzotuzyedi Türk Lirası), 500.000,- TL (Beşyüzbin Türk Lirası), 529.650,- TL (Beşyüzyirmidokuzbin altıyüzelli Türk Lirası), 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk Lirası), 1.059.300,- TL (Birmilyon ellidokuzbin üçyüz Türk Lirası), 10.000.000,- TL (Onmilyon Türk Lirası), 10.593.000,- TL (Onmilyon beşyüzdoksanüçbin Türk Lirası), 20.000.000,- TL (Yirmimilyon Türk Lirası), 21.186.000,- TL (Yirmibirmilyon yüzseksenaltıbin Türk Lirası),

7- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 122.387,- TL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenyedi Türk Lirası), 129.644,- TL (Yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31.01.2010 TARİHİNE KADAR UYGULANAN

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER
01.02.2010 – 31.01.2011 DÖNEMİ

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER

EŞİK DEĞERLER
EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL
TL

606.343
642.299

1.010.572
1.070.498

22.232.648
23.551.044

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL
TL

5.072.080
5.372.854

MADDE 13 (b)

66.154
70.076

132.311
140.157

1.102.622
1.168.007

MADDE 21 (f)

110.257
116.795

MADDE 22 (d)

33.076
35.037

11.021
11.674

MADDE 53 (j)/1

220.520
233.596

MADDE 53 (j)/2

1.000
1.059

2.000
2.118

3.000
3.177

4.000
4.237

500.000
529.650

1.000.000
1.059.300

10.000.000
10.593.000

20.000.000
21.186.000

MADDE 62 (h)

122.387
129.644

fethiye ilçesinde durum nedir, ben anlamadım

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara