Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Karşılık Tahakkuk Primi HakkındA Genelge


………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

5510 sayılı Kanunun 81 inci ile maddesinin h fıkrası ile yapılan değişiklik ile daha önce 5434 sayılı kanunun 14 üncü maddesine göre tahsil edilen % 5 ek karşılık tahakkuk miktarları yerine, ek karşılık tahakkuk primi getirilmiş ve bu %20 ek karşılık tahakkuk primi adını almıştır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin h fıkrasında “ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi ödeneklerinin % 20 si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin tamamı Kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel Bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” Denilmektedir.

Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında “ kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca Genel Sağlık Sigortası Primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81.Maddesinin ( h ) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.” Denilmektedir.

Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ek Karşılık Prim Cetveli sgk.gov.tr- EMEKLİ-FORM VE DİLEKÇELER-ek karşılık prim tahakkuk cetveli Kurum internet adresine konulmuştur. Ek karşılık tahakkuk primi, Kuruma gönderilmesi gereken primler gibi zorunlu olduğundan her sene başında SGK Başkanlığı tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili kurumlar tarafından, ilgili maddeler doğrultusunda doğru bir şekilde anılan internet adresinden indirilip doldurularak SGK Başkanlığına gönderilmeli ve süresi içerisinde ödenmelidir.

Yukarıda anılan yasal değişiklik sonucu yapılması gereken ödeme/aktarmaların döner sermayeli kurum ve kuruluşlarımızın bütçelerinin hangi gider kalemlerinden yapılacağının belirli olmaması nedeniyle uygulamada karşılaşabilecek aksaklıkların giderilmesi bakımından; aylık ve ücretleri döner sermayeli kurum ve kuruluşlar bütçesinden karşılanan personel için daha önce 770-02 (memur aylık ücret ve tazminat giderleri: kadrosu döner sermaye bütçesinde olan memurların her türlü aylık ve ücret, tazminat vb. diğer giderleri) kaleminden karşılanan sosyal güvenlik devlet primi giderleri bundan böyle yeni oluşturulan 770-11 (sosyal güvenlik kurumu prim giderleri) bütçe kaleminden karşılanacaktır. Bu nedenle 770-11 bütçe kalemine 770-02 kaleminden aktarma yapılmak suretiyle ödenek konulması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek % 20 ek karşılık tahakkuk primlerinin buradan ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hakan AKSU
Bakan a.
Başkan Yardımcısı

DAĞITIM :
Gereği : 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara