İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


12 Haziran 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27256

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/9/1999 tarihli ve 23803 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi başarılı öğrenciler için iki yarıyıldır. Başarısız öğrenciler en çok iki yarıyıl süresince hazırlık öğrenimini tekrarlar veya derslere devam etmeden yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yarıyıl sonundaki yabancı dil sınavına katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – İstanbul Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen programlarına kabul edilen öğrencilerin Almanca, Fransızca, İngilizce veya Türkçe yabancı dil bilgileri, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan bir yeterlik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir. Yeterlik ve düzey belirleme sınavında başarı notu; İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı programlarına kabul edilen öğrenciler için 100 üzerinden 80, diğer anabilim dalları öğrencileri için 60'tır.

Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavından muaftır:

a) Orta öğrenimlerini, İngilizce, Fransızca veya Almancanın ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,

b) İngilizce, Fransızca veya Almancanın anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yüksek öğretim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil düzeyinin belirlenmesi amacına yönelik olarak yapılan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavlarda başarılı olanlar,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) gibi yabancı dil sınavlarının birinden, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen düzeyde puan alanlar.

İkinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavların geçerli olabilmesi için son üç yıl içinde yapılmış olması gerekir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile yerleştirilen yabancı öğrencilerin; yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla üniversitelerin bünyesinde kurulan ilgili birimlerden aldıkları sertifikalar ve/veya başarı belgeleri geçerli kabul edilir. İstanbul Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen programlarına kabul edilen öğrenciler; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Türkçe’den sahip oldukları yabancı dil sertifikalarını, kayıt yaptıracakları eğitim yılı başlamadan önce yapılan ve kendilerine duyurulan yeterlik sınavları gününe kadar, bölümün ilgili birimlerine getirmeleri hâlinde yeterlik sınavlarına girmez. Yeterlik sınavı yapılıp sonuçlar fakülte ve yüksekokullara duyurulduktan sonra getirilen ve yeterlik sınavları tarihinden sonra düzenlenmiş olan sertifikalar kabul edilmez. Yeterlik sınavını başaran öğrenciler kendi programlarındaki derslere alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde başlangıç, orta ve ileri düzeylerdeki programlara yerleştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Hazırlık öğretimi en az otuz haftadır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada 20 saatten az olmamak şartıyla öğrenim görür. Her yarıyılda dört ara sınav, iki kısa sınav ve/veya ödev yapılır. Yılsonu bitirme sınavına girebilmek için derslerin %80'ine katılmış olmak zorunludur. Tam not 100, başarı notu Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için 80, diğer öğrenciler için 60’tır. Başarı notu; ara sınavların not ortalamasının %25'i, kısa sınav ve/veya ödev notlarının ortalamasının %25'i, yılsonu bitirme sınav notunun %50'si alınmak sureti ile hesaplanır. Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu bitirme sınavına katılma hakkını kaybeder. Yılsonu bitirme sınavında başarılı olanlar bir sonraki yıl esas programlarına devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Zorunlu hazırlık öğretiminin yılsonu bitirme sınavında başarısız olan öğrencilere Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen tarihte bir telafi sınavı hakkı tanınır. Hazırlık öğretimi yılsonu ve telafi sınavlarında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavına girer. Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında alınan not doğrudan başarı notu sayılır. Taban başarı notu Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer öğrenciler için 60'tır.

Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfında başarısızlık durumunda;

a) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tümüyle yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddelerinde belirtilen sınavlarda başarılı olamasalar bile, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilir. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tümüyle yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilir.

b) Yabancı dille verilen lisans programına kayıt yaptıran öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan sınavda başarılı olamaması halinde;

1) Talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede veya İstanbul Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması durumunda, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

2) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan bitirme sınavında başarılı olamayan öğrenci, ek bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek veya yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan sınavda başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

c) Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalları öğrencileri, hazırlık öğrenimi yılsonu bitirme, telafi ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavlarında başarısız olmaları durumunda, devam zorunluluğu şartıyla hazırlık sınıfını tekrar eder ve adı geçen sınavlara tekrar alınır. İkinci yılda da başarısız olanlar kayıtlı oldukları anabilim dalına devam eder ve mezun oluncaya kadar Yabancı Diller Bölümünce yapılan yeterlik sınavını başarmak zorundadır.

d) YÖS ile yerleştirilen C koşullu yabancı uyruklu öğrenciler bir yıl zorunlu Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. YÖS kılavuzunun 25 inci maddesinde de belirtildiği gibi, zorunlu Türkçe hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Bu şartlar; yurtdışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

e) Bu Yönetmelik, yabancı dille yapılan lisans veya lisansüstü öğretim programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Üniversiteye girişte yabancı dil yeterlik belgesi alamayan yabancı uyruklu öğrencilerin, zorunlu yabancı dil hazırlık programı öngören bölümlerin hazırlık sınıflarına başvurmaları için, Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünden Türkçe yeterlik belgesi almaları ön şarttır. Bu durumdaki öğrencilerin taban başarı notu 100 üzerinden 60’tır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan ve Üniversitede öğrenim görme hakkına ve sorumluluklarına sahip olan öğrenciler, ilgili fakültelerin/yüksekokulların öğrenim harcına eşit miktarda harcı eşit şartlarla ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – İsteğe bağlı hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin bölüm veya lisans öğretim programlarına göre dağılımı ile açılacak yabancı dil hazırlık sınıfı şube sayısı ve hangi yabancı dillerde hazırlık sınıfı açılacağı, her eğitim-öğretim yılı için öğrenci kesin kayıt işlemlerinin başlangıcından en az bir ay önce ilgili fakülte kurulu/yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Senatosunca belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Üniversiteye, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler kayıtları sırasında yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek isteyip istemediklerini bildirmek zorundadır. Yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunanların sayısı, o yıl için Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav puanları esas alınarak belirlenir. Orta öğrenimini yabancı dilde eğitim veren bir kurumda yapmış olan öğrenciler ve orta öğrenimleri sırasında hazırlık eğitimi görmüş öğrenciler, öğrenim gördükleri dillerde açılan hazırlık sınıflarına başvuramaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – İsteğe bağlı hazırlık sınıfı hazırlık öğretimi en az otuz hafta ve haftada en az 20 saattir. Her yarıyılda dört ara sınav, haftada bir kısa sınav ve/veya ödev yapılır. Yılsonu bitirme sınavına girebilmek için derslerin % 80’ine katılmış olmak zorunludur. Tam not 100, başarı notu 60’tır. Başarı notu ara sınavların not ortalamasının % 25'i kısa sınav ve/veya ödev notlarının ortalamasının % 25'i ve yılsonu bitirme sınavı notunun % 50'si alınmak suretiyle hesaplanır. Hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar, yerleştirildikleri lisans programında öğrenimlerine devam eder. Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulu'nca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu bitirme sınavına katılma hakkını kaybeder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler, kendi fakültelerince/yüksekokullarınca belirlenecek programlar dahilinde lisans öğretimleri süresince her yıl yabancı dilde yapılacak bazı derslere devam etmek zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Yabancı dilde isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt olan öğrencilerden yılsonu bitirme sınavında başarısız olanlara İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından tespit edilen tarihte bir telafi sınavı hakkı tanınır. Hazırlık öğretimi yılsonu ve telafi sınavlarında başarısız olan öğrenciler ve devamsız öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfı öngörülmeyen Türkçe eğitim-öğretim yapan kendi lisans öğretim programlarına kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerini sürdürür. Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında alınan not doğrudan başarı notu sayılır. Taban başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler, hazırlık sınıfı öngörülmeyen Türkçe eğitim-öğretim programlarında mevcut yabancı dil derslerini almak zorundadır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan ve İstanbul Üniversitesi öğrenim hak ve sorumluluklarına sahip olan öğrenciler de, ilgili fakültelerin/yüksekokulların öğrenim harcına eşit miktarda harcı eşit şartlarla ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – İstanbul Üniversitesinin yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi öngörülmeyen programlarına ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Rektörlük tarafından belirlenen bir tarihte orta öğretimde gördükleri Almanca, Fransızca veya İngilizce’den yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler yabancı dil dersinden muaf tutulur. Ayrıca Yabancı Diller Bölümü tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen puanları almış olan öğrenciler yabancı dilden muaf olur. Bu sınavda başarılı olamayanlar ve sınava girmeyenler yabancı dil dersine devam etmek zorundadır. Zorunlu yabancı dil dersleri haftada iki saat olmak üzere iki yarıyılda toplam 60 saattir. Yabancı uyruklu öğrenciler yabancı dil dersinden muaftır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Zorunlu yabancı dil derslerine %70 devam zorunluluğu vardır. Her yarıyılda bir ara sınav ve yarıyıl sonu bitirme sınavı yapılır. Başarı notu bağıl sistem esas alınarak belirlenir. Yabancı dil derslerine devam etmeyen ve başarısız olan öğrencilere İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler;

a) Nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından yabancı dil yeterlik belgesi getirmedikleri takdirde, iki yarıyıl boyunca yabancı dil dersi almak zorundadır.

b) Zorunlu hazırlık sınıfı öngören bölümlere başvurdukları zaman, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen, ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Üniversite Senatosunca belirlenen düzeyde puan alırlarsa veya nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarında hazırlık sınıfında başarılı olmuşlarsa muaf tutulur. Yabancı dil yeterlik belgesi olmayan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihte yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Bu öğrenciler başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde iki yarıyıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi görür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – Zorunlu yabancı dil dersinden başarılı olan Üniversitenin fakülte ve yüksekokul öğrencileri için seçmeli olarak yabancı dil sertifika programı açılır. Her akademik yılın başında Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulu hangi dillerden ve hangi düzeyde sertifika programı açılacağını karara bağlar. Bu program, fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencileri için eğitim-öğretimlerinin son iki yılında, iki yıllık yüksekokul öğrencileri için eğitim-öğretimlerinin son yılında yapılır. Öğrenciler bu programlara, kendi yüksek öğrenim birimlerinin kayıt dönemlerinde Yabancı Diller Bölümünde kaydolur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – Sertifika programına %70 devam etme zorunluluğu vardır. Sertifika programları bir yarıyılda haftada altı saat toplam 60 ders saatidir. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu bitirme sınavı yapılır. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl sonu bitirme notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Taban başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Başarılı olanlar bir üst sertifika programına devam etme hakkını elde eder. Her yarıyıl sonunda öğrencilere sertifika verilir. Başarısız olanlar sertifika programına devam hakkını kaybeder. Sertifika programını tamamlayan öğrencilere düzeylerine göre temel, orta veya ileri düzeyde yabancı dil sertifikası verilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara