11 MART 2009 ATT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN AÇILMIŞ BULUNAN DAVA HAKKINDA


11 MART 2009 ATT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN AÇILMIŞ BULUNAN DAVA HAKKINDA

ÖNEMLİ DUYURU

T.C Sağlık Bakanlığı tarafından ; 11/3/2009 tarih ve 27166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” ;

MADDE 10 VE MADDE 12 İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK İLE MEVCUT YÖNETMELİĞİN 38’İNCİ MADDESİ İLE GEÇİCİ 2’İNCİ MADDESİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİYLE DANIŞTAY 10’UNCU DAİRESİ 2009/5713 ESAS SAYILI DAVAMIZDA , DANIŞTAY 10.DAİRESİ TARAFINDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR ,

KARAR HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA ÇOK KISA SÜREDE YAPILACAK OLUP TÜM ÜYELERİMİZ İLE DİĞER MERKEZLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ , SAYGILARIMIZLA.

Dr.Serdar Sargın
Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği
Genel Sekreteri

İPTALİ VE YÜRÜTMESİ DURDURULMASI İSTENİLEN MADDELER ŞU ŞEKİLDEDİR ;

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Muhtelif hükümler
MADDE 38 – (1) Aşağıdaki konular bu Yönetmeliğin ekinde düzenlenir:
a) Sağlık kuruluşlarının zorunlu tıbbi hizmet birimleri; bu birimlerin ve diğer mekânların fizik özellikleri; ısıtma, havalandırma ve aydınlatma özellikleri ve gerekli diğer hususlar,
b) Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilebilecek cerrahi müdahaleler,
c) Temel laboratuvar ve radyolojik tetkikler,
ç) Bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihaz, araç gereçler ve ilaçlar.
(2) Bakanlıkça yapılacak planlamalarda ilan edilecek tıp merkezi yatırımları için birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenecek kriterlere uyulması zorunludur.
(3) Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yayımlanabilir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

Ve ;

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşları;
a) 38 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen kriterlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört yıl içinde, tabip sayısı hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre bina şartları ve fizik mekânlarını oluşturarak ruhsat almak zorundadır. Tabip sayısında yapılacak artışlarda 9 uncu maddeye göre yapılan planlamaya uyulması zorunludur. Dört yılın sonunda ruhsat almayan sağlık kuruluşlarının, uygunluk belgeleri iptal edilir.
b) Yeni ruhsat alıncaya kadar mevcut bina ve fizik mekân şartları ile tabip sayıları dışında bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler. Ek 1 inci maddedeki istisnalardan bu kuruluşlar da yararlanır. Bu kuruluşların mevcut durumlarının tespitinde 15/2/2008 tarihindeki resmî kayıtlar esas alınır.
(2) 15/2/2008 tarihinden 11/3/2009 tarihine kadar geçen süre içinde tabip bulunamadığı için uzmanlık dalı uygunluk belgesinden çıkarılan tıp/dal merkezleri, ilgili tabibin bulunması halinde çıkarılan uzmanlık dalını yeniden uygunluk belgesine işletebilir.
(3) 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından kadro hakkı sona eren tıp/dal merkezleri için 11/3/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı dalda ve çalışma şeklinde tabip bulunur ise, kadroya eklenir.
(4) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarından vakıf, dernek ve meslek kuruluşlarınca açılmış bulunanlar, bu madde hükümlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilirler.
(5) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarının denetimi, EK-6 ve EK-7/b sayılı denetim formlarına göre yürütülür.”

TÜSİDER

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar