Bütçe Uygulama, Borç Ödeme ve Bütçeleştirme İşlemlerinde Yeni Düzenleme


7 Şubat 2009 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27134

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 7)

Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve muhtelif kanunlarla bütçe işlemleri ile ilgili esas ve usulleri belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu çerçevede, bütçe uygulama sürecinde sadelik ve kolaylık sağlayarak kuruluşların hizmet sunumlarında daha etkin olabilmelerine imkân tanımak amacıyla bu sürecin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, revize, ekleme ve aktarma gibi bütçe işlemlerine ilişkin aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

I- Tanımlar

1. Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları gösteren programı,

1.1. AHP (İcmal): Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibariyle oluşturulan ayrıntılı harcama programını,

1.2. AHP (Detay): Tertip düzeyinde oluşturulan ayrıntılı harcama programını,

2. Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler tarafından kullanılan ve içeriğinde giderin (ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde), gelirin ve net finansmanın aylar itibariyle gerçekleşme hedefini gösteren programı,

2.1. AFP (Detay): AFP’nin gider kısmının tertip düzeyinde hazırlanması sonucunda oluşan AFP’yi,

3. Bloke ödenek: Bütçe ödeneklerinin AHP, AFP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan kısmını,

4. Revize işlemi: AHP ile AFP’nin gider, gelir ve net finansman bölümlerinde yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini,

5. Serbest bırakma işlemi: AHP ve AFP yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ödenek kullanımına izin veren işlemi,

6. Aktarma işlemleri: Belli bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunu ve diğer kanun hükümlerine dayanılarak bir tertipten düşülüp başka bir tertibe eklenmesi işlemlerini,

7. Ekleme işlemleri: İlgili kanunları gereğince, bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi işlemlerini,

7.1. Gelirli ödenek kaydı işlemleri: 5828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası veya diğer mevzuatta yer alan hükümler gereğince kaydedilecek gelirlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkân sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,

7.2. Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,

7.3. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (F) işaretli cetvellerinde belirtilen ödenekleştirilmeyen finansman karşılıkları ile gerçekleşen finansman fazlaları karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertibe yapılacak ödenek kaydı işlemini,

7.4. Şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilen tutarları karşılığı ilgili tertibine ödenek kaydedilmesi işlemini,

7.5. Diğer ödenek kaydı işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ekleme işlemlerinin dışında kalan ekleme işlemlerini,

8. Ödenek devri işlemi: Harcanmayan kısmının ertesi yıla devredeceği ilgili kanunlarla hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneğin bütçe ile ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkân sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak bir tertibe eklenmesi işlemini,

8.1. Akreditif artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin devredilen kredi artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini,

8.2. Yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllardan devredilen yüklenme artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini,

8.3. Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi: 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince, dış proje kredilerinin önceki yılda harcanamayan miktarının yılı bütçesine ödenek kaydı işlemini,

8.4. Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, geçmiş yıllarda şartlı bağış ve yardım olarak kaydedilmiş ödeneklerden önceki yılda harcanamamış olan tutarların yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,

8.5. Diğer ödenek devri işlemi: 5828 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince, önceki yılda harcanamayan ödeneklerin yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,

9. Ödenek iptal işlemi: Muhtelif kanunlarla verilmiş olan yetkilere istinaden bütçe ödeneklerinin iptal edilmesi işlemini,

10. İptal işlemi: Yapılmış olan bütçe işlemini ortadan kaldıran işlemi,

ifade etmektedir.

II- İlke ve Esaslar

1. İdareler, hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları 2009 yılı AHP ve AFP dahilinde gerçekleştireceklerdir.

2. Öngörüldüğü dönemden daha önce kullanılması gerekli olan ödenekler için AHP (İcmal) ve AFP’de değişiklik oluşturmayacak şekilde tertip düzeyinde değişiklikler yapılarak ihtiyacın karşılanması esastır.

3. İdareler, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan aktarmaya getirilen sınırlamaları ve diğer kanunlardaki benzeri hükümleri dikkate alarak her bir tertibin yılsonu ödenek ihtiyacını göz önünde bulundurup aktarma işlemini gerçekleştirecek veya aktarma talebinde bulunacaklardır.

Diğer taraftan ödenek eklenen tertipten düşme yapılamayacağından idareler bu yönde aktarma işlemi yapamayacağı gibi aktarma talebinde de bulunmayacaklardır.

4. Her türlü ilave ödenek ihtiyacı, öncelikle idarenin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacaktır.

5. 5828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılacak aktarma işlemlerinde aşağıdaki ilke ve esaslara uyulacaktır;

a) Madde hükmü ile idarelere verilen aktarma yetkisinin hesaplanmasında aktarma işlemi ile ödenek eklenecek tertibin kesintili başlangıç ödeneğinin % 20’si esas alınacaktır. Bu itibarla, yıl içinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucu meydana gelen ödenek değişiklikleri söz konusu oranın hesabında dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yıl içinde yeni açılan tertiplerin başlangıç ödeneğinden söz edilemeyeceğinden idareler yeni açılan tertiplere ödenek aktarması yapamayacaklardır.

b) İdareler, belirtilen oranı aşmamak üzere birden fazla aktarma işlemi gerçekleştirebileceklerdir. Ancak idarelerce aktarılan ödenek miktarı, hiçbir şekilde eklenen tertibin kesintili başlangıç ödeneğinin % 20’sini geçmeyecektir.

c) Bakanlığımıza iletilen bütçe içi aktarma taleplerinde, idarelere verilen aktarma yetkisinin kullanılıp kullanılmadığı hususu ayrıca değerlendirileceğinden, idareler öncelikle % 20’lik yetkilerini kullanarak aktarma işlemlerini gerçekleştirecekler, söz konusu yetki kullanılmadan Bakanlığımızdan bütçe içi aktarma talebinde bulunmayacaklardır.

6. Aktarma işleminin yapılabilmesi için aktarılacak ödeneğin, işlemin yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir (serbest, ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön ödeme yapılmamış) durumda olması gerekmektedir.

7. Bütçelerin, "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ve "05- Cari Transferler" ekonomik kodlarında yer alan cari nitelikli ödenekler ile "06- Sermaye Giderleri" ve "07- Sermaye Transferleri" ekonomik kodlarında yer alan sermaye nitelikli ödenekler arasında aktarma yapılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde, idarelerin bu nitelikteki aktarma işlemlerinin tamamı ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

8. Likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemlerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır:

a) Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinde; devreden kullanılabilir nakit olarak, açılış bilançolarının "10-Hazır Değerler" hesap grubunda yer alan hesapların bakiyelerinden proje özel hesabı, şartlı bağış ve yardımlar, emanetler, alınan depozito ve teminatlar, alınan kısa vadeli avanslar, ödenecek vergi ve fonlar, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ile fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat tutarları düşüldükten sonra kalan pozitif değer dikkate alınacaktır.

b) İdareler, devreden kullanılabilir nakit tutar ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutarı arasındaki fark kadar likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir. Ayrıca, (B) işaretli cetvellerinde yer alan öz gelir kodlarının dördüncü düzeyi itibariyle tahmin edilen tutarları aşan miktarlar için gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.

c) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları için de likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.

d) Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerde, önceki yıldan devreden kullanılabilir nakit tutarların ve (B) işaretli cetvellerindeki tahmini tutar üzerinde gerçekleşen gelirlerin, öncelikle aylık nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılması, aylık nakit ihtiyacı karşılanmadan likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmaması esastır.

e) Likit karşılığı ödenek kaydı yapılırken, idarenin nakit ihtiyacının göz önünde bulundurulması ve nakit yönetiminin sıkıntıya sokulmaması amacıyla, belli bir nakit değerin (kasa+banka) ödenek kaydedilmeyerek ihtiyat olarak hesaplarda tutulması gerekmektedir.

f) İdareler, likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemlerini, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ve yedek ödenek taleplerinin en aza indirilmesini teminen, öncelikle bütçenin mevcut ödenek ihtiyacını ve gerçekleşmeler dikkate alındığında yıl sonunda ortaya çıkması muhtemel ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapacaklardır.

g) Şartlı bağış ve yardımların devrinden kaynaklanan ödenek kaydı işlemleri, “Şartlı Bağış ve Yardımların Devri” işlem türü kullanılarak, net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile ilişkilendirilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemleri “V- Akreditif ve Yüklenme Artığı Devir İşlemleri” bölümündeki açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

9. Yılı yatırım programlarında değişiklik gerektiren bütçe işlemlerinden önce "2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a uygun olarak gerekli program değişiklikleri tamamlanacaktır.

10. Hatalı bütçe işlemi, iptal edilmek suretiyle düzeltilecektir. İptal işleminin yapılabilmesi için ilgili tertiplerdeki hatalı işleme konu olan ödeneğin, kullanılabilir durumda bulunması gerekmektedir.

11. Ödenek devrine ilişkin işlemler ile özel gelir karşılığı konulan ödeneklerin gelir gerçekleşmesine bağlı aktarmalar hariç olmak üzere, kuruşlu bütçe işlemi yapılmayacaktır.

III- Genel Bütçeli İdarelerde Özel Gelir Karşılığı Yer Alan Ödeneklere İlişkin İşlemler

Muhtelif kanun hükümleri çerçevesinde genel bütçeli idarelerce yıl içinde elde edilmesi tahmin edilen özel gelirler dikkate alınarak bu idarelerin bütçelerine 2009 yılında tefrik edilen ödeneklerin kullanımında aşağıdaki ilkelere uyulacaktır:

1. 2008 yılında bu amaçla tefrik edilip kullanılmayan ödenekler, 2009 yılı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere devren ödenek kaydedilecektir.

2. Bütçelerin "6" finansman kodundaki ödeneklerden;

a) Tefrik edildiği tertipte kullanılması öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmesine göre kullanılacaktır.

b) Tefrik edildiği tertipten hizmetin gerektirdiği ilgili tertiplere aktarılarak kullanılması öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre aktarma yapılmak suretiyle kullanılacaktır.

IV- İlama Bağlı Borçlar ve Yasal Giderler

Analitik Bütçe Sınıflandırmasında "ilama bağlı borçlar" ayrı bir tertipte bütçelenmemektedir. Bu tür ödemeler, borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertiplerden yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılacak aktarma talepleri ve harcamalarda, aşağıda yer alan hususlara uyulacaktır:

1. İlamdan kaynaklanan borçlar, borcun doğduğu hizmetin yürütüldüğü tertiplerden ödenecektir.

2. Bu tür ödemelerden kaynaklanan ödenek yetersizlikleri, öncelikle tasarrufu mümkün olan tertiplerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacaktır.

3. Tasarruf imkânının bulunmaması halinde, Bakanlığımız bütçesine bu amaçla tefrik edilmiş olan ilgili tertiplerden gerekli ödenek talep edilebilecektir.

Öte yandan idarelerin beyiye aidatları ve mahkeme harç ve giderlerine ilişkin ödenek ihtiyaçları, öncelikle tasarruf imkânı olan tertiplerden ödenek aktarmak suretiyle karşılanacak, tasarruf imkânının bulunmaması halinde Bakanlığımız bütçesinde yer alan ilgili tertipten karşılanmak üzere ödenek talebinde bulunulacaktır.

V- Akreditif ve Yüklenme Artığı Devir İşlemleri

5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre; açılmış olan akreditiflere ilişkin kredi artıkları ile yüklenme artıkları, ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunmaktadır. Bu çerçevede, artık karşılıklarının ödenek kaydedilmesine ilişkin olarak;

1. Genel bütçeli idareler, ödenek devrine dayanak teşkil eden belgeleri ekleyerek, ödenek devir taleplerini Bakanlığımıza iletecekler ve Bakanlığımızca ödenek devri işlemi gerçekleştirilecektir.

2. Diğer idareler ise akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemlerini, 5018 ve 5828 sayılı Kanunların ilgili hükümleri çerçevesinde, ilgisine göre “Akreditif Artığı Ekleme” veya “Yüklenme Artığı Ekleme” işlem türünü kullanarak, net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile ilişkilendirmek suretiyle gerçekleştireceklerdir.

VI- Bütçe İşlemlerinde Yetki

Bütçe işlemleriyle ilgili olarak, muhtelif kanunlarla doğrudan idarelere verilen yetkiler ile Bakanlığımıza verilmiş olan yetkilerden idarelere devredilenlerin kullanımında aşağıdaki esas ve usullere uyulacaktır.

1. Revize işlemleri

AHP (İcmal) ve AFP’deki revizeler Bakanlığımız tarafından; icmali değiştirmeyecek tertip düzeyindeki değişiklikler ise idareler tarafından yapılacaktır. Bloke tutulan ödeneklere ilişkin revizeler, Bakanlığımız tarafından tertip bazında yapılacağından, idarelerce revize talepleri Bakanlığımıza bu düzeyde iletilecektir.

2. Aktarma işlemleri

a) Kurum içi aktarma işlemleri:

5828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde; genel ve özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak (aktarma işlemi ile ödenek eklenecek) tertipteki ödeneğin % 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabileceklerdir.

2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2009 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler arasında aktarma yapılması halinde, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, “II- İlke ve Esaslar” bölümündeki açıklamalara uygun olarak, aktarma yapılacak (aktarma işlemi ile ödenek eklenecek) tertipteki kesintili başlangıç ödeneğinin % 100’üne kadar yapılacak aktarma işlemleri ilgili idarece, bu oranı aşan projeler arası aktarmalar ise Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

5828 sayılı Kanuna ekli (E) işaretli cetvelin (71) inci sırasında yer alan hüküm gereğince yapılacak aktarma işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecektir.

Bu aktarmaların dışında kalan her türlü kurum içi aktarma işlemlerine ilişkin talepler Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

b) Kurumlar arası aktarma işlemleri:

Cari yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla aralarında varılacak mutabakat üzerine Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçeleri arasındaki karşılıklı aktarma işlemleri, bütçesinden ödenek aktarılan idare tarafından gerçekleştirilecektir.

5828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 180 sayılı KHK kapsamında genel bütçeli idareler tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na yaptırılacak işlere ilişkin ödenekler, ilgili idarelerce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.

Bu aktarmaların dışında kalan her türlü kurumlar arası aktarma işlemlerine ilişkin talepler Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

3. Ekleme işlemleri

a) 5793 sayılı Kanun ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde ve 1739 sayılı Kanunun 51 inci maddesine eklenen dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri gereğince yapılacak gelirli ödenek kaydı işlemleri ve ilgili mevzuatında Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılacağı belirtilen gelirli ödenek kaydı işlemleri Bakanlığımızca, diğer gelirli ödenek kaydı işlemleri ise idareler tarafından gerçekleştirilecektir.

b) Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, likit karşılığı ödenek kaydı, şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı ve diğer ödenek kaydı işlemleri idareler tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Ödenek devri işlemleri

a) Akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi genel bütçeli idarelerde Bakanlığımızca, diğer idarelerde ise ilgili idarelerce yapılacaktır.

b) Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi, şartlı bağış ve yardımların devri işlemi ve diğer ödenek devri işlemleri Bakanlığımızca değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

5. Ödenek iptal işlemi

Şartlı bağış ve yardımlara ilişkin ödenek iptal işlemi, genel bütçeli idarelerde Bakanlığımızca özel bütçeli idarelerde ise idarelerce gerçekleştirilecektir. Bunun dışındaki ödenek iptal işlemleri Bakanlığımızca değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

6. İptal işlemi

İptal işlemi, iptale konu bütçe işlemini yapan idare tarafından gerçekleştirilecektir.

VII- Bütçe İşlem Süreçleri

1. Revize işlemi

Revizelere ilişkin talepler, "Bütçe İşlem Talep Formu"na gerekçe eklenmek suretiyle Bakanlığımıza iletilecektir.

Strateji Geliştirme Birimleri, Bakanlığımızca gerçekleştirilen revize işlemi üzerine tertip düzeyindeki gerekli değişiklikleri e-bütçe’de yapacaklar ve işlemin sonucunu Bakanlığımıza ileteceklerdir.

İdarelerin yetkisinde olan detay kayıtlardaki değişiklik işlemleri, 7 gün içinde Bakanlığımıza bildirilecektir.

Bloke tutulan ödeneklere ilişkin revizeler tertip bazında yapılacağından, idarelerce revize talepleri Bakanlığımıza bu düzeyde gönderilecektir.

Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesi, söz konusu idarelerin talebi üzerine, aylık nakit ihtiyaçları Bakanlığımızca değerlendirilerek, AFP revize işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, idareler ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi taleplerini en geç ilgili ayın 5’ine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.

2. Ödenek aktarma, ekleme, ödenek devri, ödenek iptal ve iptal işlemleri talepleri

Bakanlığımızca yapılacak aktarma, ekleme, ödenek devri, ödenek iptal ve iptal işlemlerine ilişkin talepler, gerekçeleriyle birlikte "Bütçe İşlem Talep Formu" doldurularak idarelerce Bakanlığımıza iletilecektir.

3. Bütçe işlemlerinin bildirimi

İdarelerce yapılan aktarma, ekleme, ödenek devri ve ödenek iptal işlemleri bu işlemlere ilişkin bütçe işlem formları ile birlikte;

- Sayıştay Başkanlığına,

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

- Muhasebat Genel Müdürlüğüne,

bildirilecektir.

Diğer taraftan kurumlar arası aktarma işlemlerinde bütçesine ödenek aktarılan idareye de yukarıdaki şekilde bildirim yapılacaktır.

4. Bütçe işlemlerinde "Yeni Tertip" açılması

Kurum bütçelerinde açılması gereken yeni tertipler ile gelir ve finansman kodları, ilgili kurum ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde kurum bütçesinden sorumlu Devlet Bütçe Uzmanı arasında Analitik Bütçe Sınıflandırmasının kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma ilke ve kriterleri bakımından mutabakat sağlanarak açılacaktır.

5. Bütçe işlemlerinin iptali

İptal işlemleri, "Bütçe İşlemi İptal Formu" kullanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu işlemler, gerekçesiyle birlikte daha önce işlemle ilgili bildirim yapılmış olan birimlere gönderilecektir.

6. İşlemlerin e-bütçe’de kaydı ve izlenmesi

İdareler, her türlü bütçe işlemlerini ve bütçe işlem taleplerini e-bütçe’de gerçekleştireceklerdir. Bütçe işlemleri ile bütçe işlem talepleri ayrı bölümlerde izlendiğinden idareler bütçe işlemlerini ilgili bütçe işlem türü altında yer alan "bütçe işlem" seçeneğinden, bütçe işlem taleplerini ise ilgili bütçe işlem türü altında yer alan "talep" seçeneğinden gerçekleştireceklerdir.

Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, her türlü tedbiri almaya Bakanlığımız yetkilidir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar