DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (k), (l), (n), (o) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (z) ve (aa) bentleri eklenmiştir.

“g) Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas işlemleri,”

“k) Klinik hizmet puan ortalaması: Klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,”

“l) Hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının asistanlar dâhil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,”

“n) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 30’u, şef yardımcısına % 20’si, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si oranında verilen ek puanı,”

“o) Mesai dışı çalışma puanı: Tabip dışı personele – nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere – haftalık mesai saatinin aşılması durumda mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puanı,”

“s) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanın birim performans katsayısı veya hastane performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puan ile kuruluşlarda çalışan her personel için ise 18 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,”

“z) Birim performans katsayısı: Kurumlarda görev yapan personelin görev yaptığı birim için belirlenen ve personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,”

“aa) Hastane performans katsayısı: Kurumlarda Bakanlıkça belirlenen birimlerin dışında görev yapan personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan ve birim performans katsayılarının aritmetik ortalamasından oluşan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, (e) bendinin (8) numaralı alt bendi, (f) bendi, (j) bendinin ilk cümlesi ile (5) numaralı alt bendi, (p), (ş), (bb), (jj), (ll) ve (rr) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ss), (şş), (tt) ve (uu) bentleri eklenmiştir.

“İhtiyaç halinde Bakanlıkça, kurumlardaki girişimsel işlemleri değerlendirmek ve denetlemek amacıyla inceleme heyetleri kurulabilir. Aynı ödeme dönemi için Bakanlıkça görevlendirilen inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları esas alınır. Bakanlıkça inceleme heyetinde görevlendirilen personelin ek ödemeleri görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan kendi kadro – unvan katsayıları üzerinden hesaplanır. İnceleme heyetlerinde görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.”

“8) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilmiş olan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlıkça açıktan atanan veya 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.”

“f) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1,00, uzman hekimler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1,00, uzman hekimler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

“Devlet hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde biyokimya ve mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde, Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinikleri aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve başhekimce onaylanması kaydıyla hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirilir.

5) Hastane enfeksiyonu geliştiğinde kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik mikrobiyolojik incelemeler yapmak veya yaptırmak,”

“p) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara kurum içi rotasyon eğitimi süresince rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalaması, kurum dışı rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarındaki bağlı olduğu kliniğin, klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları sadece rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilir. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları sadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıkları dönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.”

“ş) Girişimsel işlemleri gösteren Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.”

“bb) Hizmete yeni açılan kurumlara görevlendirilen, naklen veya açıktan atanan personele, kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

1) Hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilen personelin hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilmesi halinde ek ödemesi önceki görev yerinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

2) Hizmete yeni açılan kuruma naklen atanan personele, en son kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

3) Hizmete yeni açılan kuruma 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan görevlendirilen personel ile açıktan atanan personele İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan, hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

“jj) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlıkları ile 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler ile il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’u, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılan Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir”

“ll) Kurumlarda ihale – satın alma komisyonu üyeleri, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, yanık merkezlerinde çalışanlara, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılan Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere ve satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısına hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir”

“rr) İdarî bölge puanına göre 5 inci bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. İdarî bölge puanına göre 4 üncü bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir. Ek ödeme yapılmasında bu şekilde hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

Döner sermaye komisyonu 2/3 oy çokluğu ile hasta sayısından dolayı sağlık kuruluşu performans puan ortalaması düşük olan ve il performans puan ortalamasından değerlendirilecek sağlık ocaklarını belirler. Bu şekilde belirlenen sağlık ocaklarında görevli tüm personelin ek ödemesi il performans puan ortalamasından değerlendirilir. Ek ödeme yapılmasında il performans puan ortalaması üzerinden hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Hizmet Alanı Kadro – Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı”

“ss) Birim performans katsayısı ve hastane performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak kriterler Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.”

“şş) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcılarının kadro unvan katsayısı %10 oranında, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanı ile devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.”

“tt) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan girişimsel işlemler Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.”

“uu) Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ss) bendinde belirtilen Yönerge çıkarılıncaya kadar birim performans katsayısı ve hastane performans katsayısı (1) olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–2 ve EK–3 sayılı cetvelinde yer alan “ayniyat saymanı” ibaresi, EK–4 sayılı cetvelde yer alan “İlçe ve AÇS/AP merkezleri ayniyat saymanları ile diğer ayniyat saymanları” ve “sağlık kuruluşu döner sermaye muhasebe yetkilisi mutemedi” ibaresi ile “Sağlık kuruluşu döner sermaye muhasebe yetkilisi mutemedi” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin EK–6 sayılı Girişimsel İşlemler listesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Sayıştay görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK ÖDEME YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ YORUMU KARSİD'E DE İLETTİĞİMİ ÖNCELİKLE BEYAN ETMEK İSTİYORUM.DEĞERLİ ARKADAŞLAR,1.HUSUS,HEPİMİZ BİLİYORUZ Kİ SAĞLIK BAKANLIĞININ YÜRÜRLÜKTEKİ GENELGELERİNE GÖRE GELİR GERÇEKLEŞTİRME.GÖR.BAŞTABİP YRD.,GİDER GERÇEKLEŞTİRME.GÖR.İSE HASTANE MÜDÜRÜ VEYA HAST.MÜD.YRD. OLARAK BAŞTABİP TARAFINDAN GÖREVLENDİRME SURETİ İLE GERÇEKLEŞMEKTEDİR.2.HUSUS İSE YTKİY'NE GÖRE HASTANE MÜDÜRÜ DİREKT OLARARAK BAŞTABİBE BAĞLIDIR.HİÇ BİR SURETLE BAŞTABİP YARDIMCISINA BAĞLI DEĞİLDİR.HAL BÖYLE İKEN HALA NEDEN EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE SATINALMA HİZMETLERİNDEN SORUMLU BAŞTABİP YARDIMCISINA YÜZDE 20 ORANINDA EK ÖDEME VERİLİR DENMEKTEDİR.SATINALMA BİRİMİ GİDER TAHAKKUK MEMURUNA BAĞLI OLARAK KURULUR.GİDER TAHAKKUK MEMURU İSE HASTANE MÜDÜRÜ VEYA HAST.MÜDÜR YARDIMCISIDIR.DEĞERLİ DERNEK YÖNETİCİSİ MESLEKDAŞLARIM EĞER YANLIŞ BİLİYORSAM LÜTFEN BENİ BİLGİLENDİRİN.ŞAYET DOĞRU BİLİYOR İSEM BAKANLIĞIN YANLIŞINI DÜZELTEREK YÜZDE 20 ORANINDAKİ EK ÖDEMENİN HASTANE MÜDÜRÜNE VEYA HAST.MÜD.YRD. YANİ GİDER GERÇ.GÖR.KİM İSE ONA VERİLMESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMASI GEREKİR.SELAM VE SAYGILARIMLA.AYDIN BELGE.KUŞADASI DEVLET HAST.MÜDÜRÜ.0.505.4879054

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar