AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİND


2 Haziran 2009 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27246

YÖNETMELİK

:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2005 tarihli ve 25928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan birimlerde bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel yetenek gerektiren birimlerin ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışındaki tüm programlarına, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenen özel yetenek sınavı sonucunda başarılı olanların kayıtları yapılır. ÖSYM’nin öngördüğü taban puan koşulu Antalya Devlet Konservatuvarı Lisesini bitirenler için aranmaz. Özel yetenek sınavları ile ilgili iş ve işlemler birimlerce hazırlanıp, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre düzenlenir.”

“Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt, kabul ve diğer işlemleri ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Üniversiteye bağlı birimlere başka üniversitelerden yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Meslek yüksekokulu mezunları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans programlarına kabul edilir ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre bu öğrencilerin ders uyumları yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Daha önce herhangi bir yüksek öğretim kurumunda okuyan, ÖSYM’nin yaptığı sınav/sınavlar sonucu Üniversite birimlerine kaydını yaptıran ve daha önce okuduğu yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersleri bulunan öğrenciler, bu dersler için sorumluluklarının kalkmasını isteyebilirler. Başvuru derslerin başladığı ilk haftada yapılır.

Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, ders sorumluluğunun kalkmasını isteyen öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri, ilgili öğretim elemanının ve bölümün/programın görüşünü alarak; başarı notu, dersin kapsamı, ders kredisi uygun olan dersleri değerlendirir ve hangi derslerin denklik nedeniyle başarılı kabul edilip, öğrencinin söz konusu derslerden sorumlu tutulmayacağını belirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders geçme yöntemi uygulayan birimlerde, bir yarıyılda devam koşulu yerine getirilmiş olan ve/veya yükseltme amacıyla yeniden alınan dersler dışında bir öğrenci, haftalık ders programına uygun olarak en çok 30 kredilik ders alabilir. Bir yarıyılda alınabilecek en fazla 30 kredilik üst sınır, aşağıdaki özel durumlar oluştuğunda birim yönetim kurulu kararı ile en fazla on kredi arttırılabilir:

a) Öğrencinin dersin devamını almasına; dönemler arası ders değişikliği ve benzeri gibi biriminden kaynaklanan bir nedenle öğrenci değişim programlarından yararlanma, önkoşullu dersler gibi bir durumun engel olması,

b) Öğrencinin ardışık genel ağırlıklı not ortalamasının 2.50’nin veya genel ağırlıklı not ortalamasının 3.00’ın üzerine çıkması ve üst yarıyıllardan ders alma isteği,

c) İkinci anadal ve yandal öğrencilerinin isteği.”

“Yıllık eğitim-öğretim dönemi uygulayan birimlerde eğitim-öğretim dönemlerinin süreleri, ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir, ancak bu süre yüzkırk iş gününden az olamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dersler

MADDE 15 – Zorunlu dersler; öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Ön koşullu dersler; önceden yerine getirilmesi öngörülen koşulların yanı sıra önceki yarıyılda/yılda başarılması gereken ders/derslere bağlı olarak alınabilecek derslerdir. Herhangi bir derse kayıt olmak için daha önce başarılmış olması gereken derse ön koşul dersi adı verilir. Ön koşul derslerinin kredi toplamı bir programdan alınacak toplam kredinin % 10’unu geçemez. Seçmeli dersler; öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Zorunlu seçmeli dersler; öğrencinin önerilen derslerden en az birini almak zorunda olduğu derslerdir.

Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planında belirlenmiş dersler içinden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun göreceği ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile başka bölümlerden ya da Üniversitenin diğer birimlerinden de seçilebilir. Bu nedenle, seçmeli dersler meslekle ilgili derslerden olabileceği gibi genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Diğer birimlerden seçmeli ders almada bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ölçütler dikkate alınır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Bu dersler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yabancı dil dersleri en az dört saat/kredi olarak okutulur.

Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim programlarında yer alan yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür. Sınavlar eğitim-öğretim yılının bitişini izleyen üç hafta içinde yapılır.

Hazırlık sınıfındaki öğrenimini başarı ile tamamlayanlara yabancı dil hazırlık sınıfı başarı belgesi verilir.

Yabancı Diller Bölümü tarafından her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başında yabancı dil sorumluluk kaldırma ve düzey belirleme sınavı yapılır. Bu sınava isteyen her öğrenci katılır. Bu sınav sonuçları, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirilir ve bu not öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasına katılır.

Her eğitim öğretim yılı başında zorunlu bilgisayar derslerini kapsayan bilgisayar sorumluluk kaldırma ve düzey belirleme sınavı yapılır. Bu sınav sonuçları, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirilir ve bu not öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasına katılır.

Yukarıda belirtilen düzey belirleme sınavlarında alınan en son not geçerlidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Önceki yarıyıllardan/yıldan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve o yarıyıla/yıla kadar ardışık genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.50 veya genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ya da bir dönemde aldığı derslerle alabileceği üst sınır krediyi dolduramayan öğrenciler, öngörülen kredi aralığında danışmanın önerisi ile üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren üst yarıyıllardan/yıllardan birim yönetim kurulu kararı ile ders alabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Öğrencilerin kuramsal derslerin en az % 70’ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan derslerin en az % 80’ine devamları zorunludur. Devam koşulu yerine getirilmiş derslerin yinelenmesi durumunda derse devam koşulu aranmaz. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz, ancak bu süreler devam süresinin 1/3’ünü geçemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Derslerin her birinden en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların sayısı, hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı ara sınavlar için sınav haftası ayrılmadan sınavlardan en az onbeş gün önce, o dersten sorumlu öğretim elemanı veya elemanlarının görüşü alınarak ilgili birim tarafından duyurulur. Bir günde her bir sınıf için en çok iki dersin ara sınavı yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere yarıyıl/yıl sonunda o yarıyıla/yıla ait derslerin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavları yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencinin notu FF’dir. Okulu bitirmek için devamını aldığı tek dersten başarısız olan ya da tek dersten yinelemeli durumda olan öğrencilere, sınava girme hakkını kazanmış olmak ve belirlenecek sınav takvimine göre dilekçe ile başvuruda bulunmak koşuluyla, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan özür sınavları haftasında bir sınav hakkı verilir. Tek ders notu bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre verilir. Tüm birimlerde sınavlar her yarıyılın/yılın bitişini izleyen en geç iki hafta içinde yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO); öğrencinin aldığı her dersin en son başarı notunun kredisi ile çarpılıp, bulunan değerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu not mezuniyet durumunda öğrencinin diploma başarı notu yerine geçer.

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)’na ilişkin esaslar şunlardır:

a) Dönem genel ağırlıklı not ortalaması (D-GANO): Bir yarıyılda alınan tüm derslerin başarı notunun kredisi ile çarpılıp, toplamının o dönemin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur ve bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen onur öğrencisi belgelerinde kullanılır.

b) Ardışık genel ağırlıklı not ortalaması (A-GANO): Öğrencinin biriminde öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin başarı notunun kredisi ile çarpılarak, tümünün toplanmasından elde edilen sayının kredi toplamına bölünmesi ile bulunur ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen koşullu başarılı için kullanılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – Not çizelgesi aşağıdaki şekildedir:

Tek Çift 4’lük 100

Harf Harf Katsayı Puan Derecelendirme

A+ AA 4.00 90-100 Pekiyi

A BA 3.50 85-89 İyi

B+ BB 3.00 80-84 İyi

B CB 2.50 75-79 Orta

C+ CC 2.00 70-74 Orta

C DC 1.50 60-69 Koşullu Başarılı

D+ DD 1.00 50-59 Koşullu Başarılı

D ED 0.50 30-49 Başarısız

E+ EE 0.25 01-29 Başarısız

E FE 0.00 DZ Devamsız

Bunlardan; FE notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanlarınca verilen nottur.

Bir dersten en az CC alan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD, ED ve EE notları başarısız FF notlardır ve ön koşul durumunu ortadan kaldırmaz.

Kredisiz derslerin ve uygulamaların değerlendirilmesinde ve devamsızlık durumunda aşağıdaki harf notları kullanılır:

1) BÇ(Başarısız çalışma): Birim dışı uygulamalarda veya dersin uygulamasından başarısız olan öğrencilere BÇ verilir. BÇ’nin not karşılığı FE’dir.

2) Ö(Özür): Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı hâlde, hastalık veya başka bir nedenle yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından özrü kabul edilen öğrenciye Ö verilir.

3) SG(Sınava girmedi): Özürsüz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye SG verilir.

4) Y(Yineleme): Yinelenen ders için Y verilir.

5) İ(İzinli): Birim yönetim kurulu kararı ile öğrenim izni verilen öğrenciye İ verilir.

6) SD(Sorumlu değil): Öğrencinin sorumlu olmadığı ders için SD verilir.

7) D: Devamsız.

Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesinden anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) verilir ve ilgili öğrenci hakkında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Yıllık eğitim-öğretim dönemi uygulayan birimlerde sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısı ile ilgili konular Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Başarı ve koşullu başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan çizelgedeki harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

b) Sınav sonuçları, öğretim elemanları tarafından ham başarı notu olarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu; bir dersin ara sınavlarından alınan ham not ortalamasının % 30’u ile ham yarıyıl sonu/yıl sonu sınav notunun % 70’inin toplamıyla bulunur. Bir dersten başarılı olmak için, yarıyıl/yıl sonu bağıl notunun CC’nin altında olmaması gerekir.

c) A-GANO’su 2.00 veya GANO’su 2.50 ve üzerinde olan öğrencilerin DD ve DC notları koşullu başarılı sayılır. Koşullu başarılı geçen öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için; A-GANO’sunun 2.00 veya GANO’sunun 2.50’nin altına düşmemesi ya da ilgili notun en az CC’ye yükseltilmesi gerekir. A-GANO’su 2.00 ve GANO’su 2.50’nin altına düştüğü anda, koşullu başarılı notu kendiliğinden öğrencinin önceki başarısız notuna dönüşür.

d) A-GANO’su 2.50 veya GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilerin EE, ED, DD, DC notları koşullu başarılı sayılır. A-GANO’su 2.50 ve GANO’su 3.00’ın altına düştüğü anda koşullu başarılı notu kendiliğinden öğrencinin önceki başarısız notuna dönüşür.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel ağırlıklı not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Yaz okulunda ders alan öğrenci için genel ağırlıklı not ortalaması yaz okulu bitiminde yeniden belirlenir. Genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel ağırlıklı not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır ve devamsız/başarısız not aldığı dersleri takip eden ilgili yarıyılda tekrar eder. Üçüncü yarıyıl/ikinci yıldan itibaren genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında ise daha önce almadığı üst yıla/yarıyıla ait bir dersi alamaz. Genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in üzerinde ise daha önce almadığı dersleri alabilir. Ders tekrarı ile genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır. Öğrencinin akademik yetersizlik durumunda geçen süresi toplam öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“a) Öğrencinin sağlığının sınavlara girmesine uygun olmaması ve bu durumun birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen sağlık raporu ile belgelendirilmesi”

“h) Aynı gün ve saatte sınavların çakışması ve öğrencinin ilgili sınav periyodu başlamadan yazılı başvurusuna rağmen çakışmanın giderilememesi.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak öğrenim ara izinleri, uzun süreli tedavi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavisi için ya da doğal afetler ve kanuni zorunluluklar nedeniyle dört yarıyıla/iki yıla kadar uzatılabilir. Öğrenim ara izni almak isteyen öğrencinin; yarıyıl/yıl başlangıcından önce birimine başvurması gerekir. Ancak, öğrenciden kaynaklanmayan nedenlerle, öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunamayan ya da sonradan ortaya çıkan durumlarda öğrencilerin; mazereti birim yönetim kurulunca uygun görülürse, dönem arasında da öğrenime ara izni verilebilir. Öğrenime ara izni eğitim öğretim süresinden sayılmaz. Başvurunun kabul edilebilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin belgelendirilmesi gerekir. Öğrenime ara izni alan öğrenci öğrenimine devam edemez, sınavlarına giremez.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – Alt yarıyıllardaki/yıllardaki ve bulunduğu yarıyıldaki/yıldaki tüm dersleri başaran ve disiplin cezası almayan her öğrenciye, D-GANO’su 3.00-3.49 arasında ise onur öğrencisi belgesi; 3.50-4.00 arasında ise yüksek onur öğrencisi belgesi verilir ve bu öğrencilerin durumları not belgelerinde belirtilir.

Yandal ve ikinci anadal öğrencileri dışında, sekiz yarıyılı aşmayan tüm dersleri başararak eğitimini tamamlayan ve disiplin cezası almayan her öğrenciye, bitirme notu 3.00-3.49 arasında ise onur belgesi; 3.50-4.00 arasında ise yüksek onur belgesi verilir ve bu öğrencilerin durumları diploma ekinde belirtilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenciler yaz öğretiminin amaçları doğrultusunda yaz okullarından yararlandırılır. Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Diğer üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki öğrencilere de, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri izleme imkanı vermek; ayrıca, yaz aylarında uygun zamanları olan diğer üniversite öğretim üyeleri veya yabancı uyruklu öğretim üyelerinden ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanılmasını sağlamak,

c) Öğrencilere kayıtlı oldukları programları izlemede esneklik sağlamak ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak,

d) Normal eğitim dönemindeki yükü azaltmak üzere, öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları ya da almadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyıldan ders almalarını sağlamak.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – Öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemler için gerekli belgeler AKDOS’ta yer alır.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar