ÖZEL HASTANE KLİNİKLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR


Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

1.2 KLİNİKLER
1.2.1 Hasta odaları hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.
AMAÇ: Hasta odalarının hizmet sunumu için gerekli alt yapı olanaklarına sahip olması;
hasta mahremiyetinin sağlanması; hastanın ihtiyaç duyduğunda sağlık personeline
kolayca ulaşabilmesidir.
1.2.1.1 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli
bulunmalıdır.
a) Tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı panelleri ilgili sorumlu/sorumlular
tarafından periyodik olarak kontrol edilmeli ve kontrol kayıtları tutulmalıdır.
1.2.1.2 Tüm hasta odalarında lavabo bulunmalıdır.
1.2.1.3 Hasta odalarında banyo ve tuvalet bulunmalıdır.
1.2.1.4 Tüm hasta odalarında yatak başı bağlantılı çalışır durumda çağrı sistemi
bulunmalıdır.
ÖNERİ: Çağrı ziline basılması ile hemşirenin odaya girişi ve düğmeyi kapatması
arasındaki sürenin otomasyonla takip edilmesi tavsiye edilir.
1.2.1.5 Klinik/servislerde hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde
çağrı sistemi bulunmalıdır.
1.2.2 Kliniklerin/Servislerin temizlik işlemlerine dair düzenlemeler yapılmalıdır.
AMAÇ: Servislerde kullanılan tüm tuvalet ve banyoların temizliğinin sağlanması ve
enfeksiyonların önlenmesidir.
23
1.2.2.1 Klinikte yer alan tüm tuvalet ve banyoların temizlikleri düzenli olarak
kontrol edilmeli ve temizliklerinin yapıldığına dair kontrol çizelgeleri olmalıdır.
a) Hastanenin temizlikle ilgili sorumlu bir ekip tarafından kliniklerde yapılan
kontrol ve denetimlere ait kayıtlar tutulmalıdır.
b) Her tuvalet ve banyonun temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır.
1.2.2.2 Lavabo, tuvalet ve banyolarda sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve
poşetli çöp kutusu gibi materyal bulundurulmalıdır.
a) Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve her tuvalette tuvalet kâğıdı bulunmalıdır.
b) Lavabo, tuvalet ve banyolarda poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.
1.2.2.3 Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, boşalan sabunluk
yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.
a) Boşalan sabunluk tekrar kullanılmadan önce yıkanıp iyice kurutulmalıdır.
b) Bu amaçla yedek sabun kapları bulundurulmalıdır.
NOT: Temizlik personelinin bu konudaki bilgileri ve uygulamaları sorgulanır. Yedek
sabunlukların varlığı kontrol edilir.
1.2.3 Kliniklerde Kardio Pulmoner Resüsitasyon uygulaması için gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
AMAÇ: Kliniklerde acil kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) uygulaması için gerekli
düzenlemelerin yapılmasının sağlanması ve acil ilaç arabalarında acil müdahale
esnasında gerekli ilaçların hazır bulundurulmasıdır.
1.2.3.1 CPR uygulaması için gerekli acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek bir
yerde bulunmalıdır.
NOT: Her katta CPR için acil müdahale seti bulunuyorsa o serviste bulunma şartı
aranmaz.
24
1.2.3.2 Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçların ve miktarlarının bir
listesi olmalı, düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.
a) Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçların ve miktarlarının bir listesi
bulunmalıdır. Klinikler ihtiyacına göre ilaç grubunu ve miktarını belirleyebilir.
b) Acil müdahale setinde periyodik kontrolleri yapılmalı ve miat, minimum ve
maksimum stok seviyeleri açısından takip edilmelidir. Kontrol süreci ve
sorumlusu belirlenmeli ve kontroller kayıt altına alınmalıdır.
1.2.4 Hasta güvenliği ile ilgili program uygulanmalıdır.
AMAÇ: Doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik düzenlemelerin
yapılması; düşmelerin önlenmesi ve izlenmesi; hasta kısıtlaması ve izolasyonla ilgili
düzenlemelerin yapılması; ilaçların güvenli uygulamalarına ilişkin süreçlerini
tanımlayarak, bu süreçlerde görev alan sağlık çalışanlarının rollerinin belirlenmesi ve
ilaç hatalarında ve istenmeyen olaylarda izlenecek uygulamaların saptanmasının
sağlanmasıdır.
1.2.4.1 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik yazılı bir
düzenleme bulunmalıdır.
a) Bu yazılı dokümanda, hasta kimlik tanımlayıcıları uygulamasına ilişkin kurallar
(hastanın ilk kabul edildiğinde hangi renk bilekliğin takılacağı, hastanın
durumunda değişiklik olduğunda nasıl bir yolun izleneceği; hasta ve ailesinin bu
bileklikler konusunda bilgilendirilmesinin nasıl yapılacağı; hasta
kayıtlarında/oda kapılarında vs. renkli uyarı verilecekse, bu uyarıların
bilekliklerdeki renklerle uyumluluğu ile ilgili kuralların neler olacağı gibi)
bulunmalıdır.
b) Hastanın yatışı yapıldıktan sonra ve yatarak takip edildiği süre boyunca hasta
kimlik bilekliği takılmalıdır.
c) Hastaya; tanı, tedavi, tedaviye hazırlık veya tedavi takibi için yapılacak her türlü
işlemde hasta kimliği aktif iletişim tekniği ile doğrulanmalıdır.
d) Başka bir sağlık kuruluşuna ait bileklik varsa, çıkarılarak hastanenin hazırlamış
olduğu talimata uygun olanıyla değiştirilmelidir.
25
1.2.4.2 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik
tanımlayıcıları (hasta kimlik bilekliği) kullanılmalıdır.
a) Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kimlik bilekliği
kullanılmalıdır.
b) Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkotlu hasta bilekliğinde;
 Protokol numarası (kalın ve büyük punto)
 Hastanın T.C. kimlik numarası,
 Hasta adı– soyadı,
 Doğum tarihi (gün–ay–yıl),
 Doğum yeri
 Tabibin adı-soyadı
Parametrelerinden en az 3 tanesi bulunmalıdır.
c) Yatışı yapılan hastalar için beyaz, alerjik hastalar için kırmızı renkli hasta kimlik
bilekliği kullanılmalıdır.
d) Doğum öncesi yatış işlemlerinde iki bileklik hazırlanır ve bunlardan birisi
doğumdan sonra bebeğin koluna dolaşımı engellemeyecek, bebeği rahatsız
etmeyecek ve çıkmayacak şekilde takılır. Bebeğin bilekliğinde; annenin adı ve
soyadı, bebeğin doğum tarihi ve annenin protokol numarası bulunmalıdır.
Cinsiyetin karışmaması için erkek çocuklara mavi kız çocuklara pembe kol
bandı uygulanır.
ÖNERİ: Hasta bileklikleri çevre ve birey sağlığı açısından uygun olan Polietilen
Tereftalat (PET) materyalden üretilmiş olmalıdır.
1.2.4.3 Sağlık personelinin tümü hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve
doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasının sağlanması konusunda
eğitilmelidir.
a) Eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
1.2.4.4 Her klinikte ‘El Hijyeninde 5 Endikasyon’ kuralına uygun çalışılıyor
olmalıdır.
a) Klinikte, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak üzere ‘El Hijyeni İçin 5 Durum
(Endikasyon) Kuralı asılı olmalıdır.
26
ÖNERİ: “5 Endikasyon Kuralı” ilgili örnek dokümanlar Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığı web sitesinde yayınlanan “Örnek Uygulamalar Rehberi”nde
bulunmaktadır.
1.2.4.5 Her hasta başında alkol bazlı el antiseptiği bulunmalıdır.
a) Her hasta başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonu bulunmalı ve kullanılıyor
olmalıdır.
NOT: Kliniklerde iki yatak arasında bir adet (her hasta odasına en az bir adet)
bulunabilir.
1.2.4.6 Düşmelerin önlenmesi ve izlenmesine yönelik yazılı bir düzenleme
olmalıdır.
a) Düşmelerin önlenmesi ve izlenmesi amacıyla dokümante edilmiş yazılı bir
düzenleme bulunmalıdır. Doküman; düşme risk faktörleri, düşme riskinin
değerlendirilmesi, düşme riski olan hastalar için alınması gereken önlemler,
genel olarak düşmeye yönelik önlemler, düşmelerin izlenmesi, kısıtlama
prosedürüne atıf vb. hususları içermelidir.
b) Düşme riski, sadece hasta güvenliği açısından değil, tesis yönetimi ve güvenliği
kapsamında da değerlendirilmeli, alınacak önlemler ve olay bildirimi sadece
hastaları değil, çalışanlar, refakatçiler ve tesiste bulunan tüm kişileri
kapsamalıdır.
c) Düşme riskine yönelik genel önlemler belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.
d) Düşme riski değerlendirmesi yapılarak düşme riski olan hastalar tespit edilmeli
ve hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır.
e) Tüm çalışanlara, konu ile ilgili uyum eğitimi ve hizmet içi eğitim verilmeli ve
kayıtları tutulmalıdır.
f) Düşmeler olay bildirim formu doldurularak ‘Hasta Güvenliği Komitesi’ne
bildirilmeli, takibi ve analizi yapılarak gerekli düzeltici önleyici çalışmalar
başlatılmalıdır.
ÖNERİ:
• Genel önlemler; tuvaletlerde ve hasta odalarında tutunma kolları bulunması;
hasta odasında gereksiz eşyalar, yerlerde kablo vs. bulundurulmaması; düşme
riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resimler konması; zeminlerin
ıslak bırakılmaması; merdiven korkuluklarının kontrolü; yürürken ayağın
takılabileceği çıkıntı, yükselti gibi engellerin giderilmesi; zeminlerin kaygan
olmayan malzeme ile döşenmesi; yatak korkuluklarının kaldırılması; yatak
27
frenlerinin kapalı tutulması; hasta transferinde alınacak önlemlerin
belirlenmesi vb. olarak belirlenebilir.
• Düşme riski olan hastalar için alınacak önlemler; hasta odasına ya da
dosyasına işaretleme yapılması; değerlendirmenin belli periyotlarla
tekrarlanması; düşme riski olan hastanın periyodik kontrolü; hasta yatağının
en düşük seviyede tutulması; yatak korkuluklarının kaldırılması; postoperatif
dönemde ilk mobilizasyonun çalışan eşliğinde yapılması vb. önlemler olarak
belirlenebilir.
• Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla broşürler, birebir eğitim,
bilgilendirme panoları vb. kullanılabilir.
1.2.4.7 Hasta kısıtlaması ile ilgili yazılı bir düzenleme yapılmalıdır.
a) Hareket kısıtlaması (yatağa sabitleme) gereken hastaya (bilinci kapalı, ajite
hasta, düşme riski yüksek hasta vb.) ilişkin kısıtlama kriterlerin belirlenmesi,
kısıtlanmış hastanın takibi ve kısıtlılığın devamının değerlendirilmesi ile ilgili
yazılı bir düzenleme yapılmalıdır.
a) Hastaları yatağa sabitlemek gerektiğinde, bu hekimin kararı ile imza ve tarih saat
verilerek belirtilmelidir. Bu karar her 24 saatte bir yenilenmelidir.
1.2.4.8 Kan transfüzyonu uygulanacak hastadan kan örneği alınırken hastanın
kimlik bilgileri dosyasından, kol bandından ve kendisinden teyit edilmeli ve
örneğin üzerine örnek alındığı anda etiket yapıştırılmalıdır.
a) Hastanın adı, protokol numarası, tedavi gördüğü servis, tanısı, transfüzyon
endikasyonu, hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı ve hasta kadın
ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, hazırlanacak kan veya kan komponentinin
türü, miktarı, planlanan veriliş zamanı gibi bilgilerin belirtildiği, ayrıca istemi
yapan hekimin kaşesi ve imzasının bulunduğu “Kan ve/veya kan ürünleri istem
formu“ hekim tarafından doldurulmalıdır.
b) Bilinci açık hastadan kan örneği alınırken ve transfüzyon öncesinde hastanenin
belirlediği kimlik tanımlama politikasına göre aktif iletişim tekniği ile hasta
kimliği doğrulanmalıdır.
c) Kan örneği alındıktan sonra hasta adının yazılı olduğu etiket, yatak başında
hazırlanmalı ve tüp üzerine yapıştırılmalıdır.
28
d) Doğru tanımlama, laboratuvardaki bilgisayar veya defter kayıtlarında da devam
ettirilmelidir.
1.2.4.9 Kan/ürünü uygulanmadan önce, gelen kan ve kan ürünleri cross-match
formu ve hastanın kimlik bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol
edilmelidir.
a) Kan/ürünü uygulanacak hastanın/yakınının (şuuru açık olan hastanın rızası
bizzat kendisinden alınır) rızası alınmalıdır. Hasta tedaviyi kabul etmiyorsa
dosyasına reddettiğine dair kayıt alınarak veya bununla ilgili bir form
doldurularak hastanın ya da yakınının imzası alınmalıdır.
b) Hekim, kan transfüzyonunu, hasta tabelasına veriliş zamanını ve süresini
yazmalıdır.
c) Kan grubu sonuç raporuna ek olarak cross-match raporlarına da hastanın kan
grubu sonucu eklenmelidir.
d) Transfüzyon formu iki sağlık personeli tarafından hasta başında son kez kontrol
edilip imzalanmalıdır.
e) Transfüzyonun ilk 10 dakikasında, hemşire nezaretinde transfüzyon yapılmalıdır.
f) Transfüzyon boyunca 15 dakikada bir vital bulguların izlemi yapılmalıdır.
g) Reaksiyon durumunda yapılması gerekenler belirlenmelidir.
1.2.4.10 İzolasyon önlemleriyle ilgili yazılı bir düzenleme bulunmalıdır.
a) Hangi hastaların enfekte veya kolonize hastalar olduğu ve hangi izolasyon
önlemlerinin (standart önlemler, solunum izolasyonuna yönelik önlemler,
damlacık izolasyonuna yönelik önlemler, temas izolasyonuna yönelik önlemler)
uygulanması gerektiği belirlenmelidir.
b) İzolasyon yöntemleri, endikasyonları ve uygulamalarına ilişkin yazılı bir
düzenleme bulunmalıdır.
c) İzolasyona karar verecek olan hekimin ve uygulamayı takip edecek olan
hemşirelerin görev ve sorumlulukları belirlenmelidir.
d) İzolasyon odası varsa, odanın giriş kapısında hangi izolasyon yönteminin
uygulandığını gösteren uyarıcı bir işaret bulundurulmalıdır.
e) Konuyla ilgili tüm hemşirelere ve servis personeline eğitim verilmeli ve bu
eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
www.rshm.gov.tr/enfeksiyon/egitim/EKHems_sunumlar/9_standart_onlemler_iz...
.ppt
29
www.hastaneenfeksiyonlari.rshm.gov.tr/sinav/izolasyon.pdf
• www.gata.edu.tr/.../KARANTİNA%20ve%20İZOLASYONDoç.
Dr.Süleyman%20CEYLAN.ppt
1.2.4.11 İlaçların güvenli uygulamasına yönelik yazılı bir düzenleme
bulunmalıdır.
a) Hastanede, ilaçların güvenli uygulanmalarına ilişkin yazılı bir düzenleme ; bu
konudaki yetki ve sorumluluklar, hata kaynakları (order hataları, sistem hataları,
eczaneden kaynaklanan hatalar, uygulama hataları gibi), ilaç hatası durumunda
veya ilaçla ilgili istenmeyen bir reaksiyon geliştiğinde neler yapılması gerektiği
gibi konuları kapsamalıdır.
1.2.4.12 İlaçlar, hastaların isimlerinin yazılı olduğu ilaç kadehleri, poşetler vb.
gibi araçlarla kişiye özel olarak hazırlanarak verilmelidir.
1.2.4.13 İlaç isimleri hiçbir hastane sürecinde kısaltılarak yazılmamalıdır.
a) İlaç isimleri, ilaç kullanım sürecinin (hekim istemleri, hemşire tabelaları, eczane
istemleri gibi) hiç bir aşamasında kısaltılarak yazılmamalıdır.
1.2.4.14 Servislerde/Ünitelerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik
dozdaki ilaçlar ayrı raflarda depolanmalıdır.
a) Eczane tarafından oluşturulan yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ve
pediatrik dozdaki ilaçların listeleri servislerde/ünitelerde (ilaç hazırlama
alanlarında) bulundurulmalıdır.
b) Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik dozdaki ilaçların
servis dolaplarındaki yerleşimi uygun şekilde ve ayrı raflarda yapılmalıdır.
1.2.4.15 Hastanın daha önce kullandığı ilaçlar da dâhil olmak üzere tüm ilaçları,
sadece ilgili hemşire tarafından verilmelidir.
30
1.2.4.16 Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre çocuk dozları
listelenmeli, bu listeler acil servisler ve çocuk hasta bakımı yapılabilen tüm
klinik/servislerde kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır.
1.2.4.17 Tedavi planı; ilaç adı, dozu, uygulama zamanı ve uygulama şeklini
içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi hekimi
tarafından yazılmalıdır.
a) Her hasta için belirlenmiş olan tedavi planı hastayı takip eden hekim tarafından
hasta kayıtlarına okunaklı şekilde işlenmelidir. Tedavi planında ilacın dozu,
uygulama şekli ve zamanı mutlaka belirtilmelidir.
b) Her tedavi planının altında hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır.
c) Hemşire ilaç uygulamasına geçmeden önce hekimin tedavi planında yazılan
şekilde ilacın dozunu, uygulama şeklini, zamanını tedavi defterine kaydetmeli
daha sonra kaydettiği planı kontrol ederek uygulamaya geçmelidir. Bu doğrulama
sürecine, hasta kimliğini doğrulama da dâhil edilmelidir.
1.2.4.18 Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik yazılı bir düzenleme olmalıdır.
a) Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik yazılı bir düzenleme ; sözel olarak
alınan orderin bir yere not edilmesi, tekrar okunarak doğrulanması, hasta
kimliğinin doğrulanması, ilgili hekimin en geç ne kadar süre içinde onaylaması
gerektiği (nihai kayıt süresi) gibi konuları kapsamalıdır.
b) İlgili hemşire ve hekimlere bu kurallar hakkında eğitim verilmeli ve eğitimler
kayıt altına alınmalıdır.
NOT: Hekimin yazılı istemi olmaksızın hastalara ilaç uygulanmamalıdır. Zorunlu
hallerde ve acil durumlarda sözel istem alınabilir. Hekim belirlenen süre içinde orderini
kayda geçirmelidir.
ÖNERİ: Telefonla orderlerin gerektiğinde geriye dönük takibi için telefon kayıt modülü
kullanılabilir.
1.2.4.19 Hastanede hasta başı test cihazlarının (POCT) kalite kontrol işlemleri
yapılarak sonuçları değerlendirilmelidir.
a) Servis tarafından her hasta başı test cihazı için bir klinik birim yetkilisi tespit
edilmelidir ve bununla ilgili görev tanımı yapılmalıdır.
31
b) Hasta başı test cihazında çalışacak klinik birim yetkilisi preanalitik, analitik ve
postanalitik evreler, kalite kontrol değerlendirme kuralları, cihazın temizliği ve
bakımı, güvenlikle ilişkili unsurlar vb. konular hakkında eğitilmeli ve eğitim
belgesi dosyalanmalıdır.
c) Hasta başı test cihazlarının kalibrasyon ve iç kalite kontrol sonuçları
saklanmalıdır.
d) Klinik birim yetkilisi hasta başı test cihazı kalibrasyon ve kalite kontrol
sonuçlarında bir uygunsuzluk tespit ettiğinde veya arıza durumunda sorunun
çözümlenmesi için ilgili firmayla iletişime geçmelidir. Bu durum hakkında
laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisini bilgilendirmelidir.
e) Çalışılmış olan tüm hasta sonuçları kayıt altında tutulmalıdır.
ÖNERİ:
• İstenirse laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisi gerekli gördüğü aralıklarla
hasta başı test cihazının kalite kontrol bilgilerini denetleyebilir.
• Hasta başı test cihazından alınan sonuçla ilgili şüphe duyulursa, klinikle
uyuşmuyorsa veya hastaya önemli bir girişim yapılmasını gerektiriyorsa
(örneğin glukometrenin glukoz sonucu hastaya insülin tedavisi yapılmasını
gerektiriyorsa) testin hastane laboratuvarında teyit edilmesi tavsiye edilir.
1.2.5 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar için güvenlik düzenlemeleri
yapılmalıdır.
AMAÇ: Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların genel kullanıma açık olmayan kilitli
alanlarda muhafaza edilmesi ve devir teslim kayıtlarının doğrulanarak yapılmasının
sağlanmasıdır.
1.2.5.1 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit altında tutulmalıdır.
a) Kliniklerde bulunan yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar genel kullanıma açık
olmayan kilitli alanlarda muhafaza edilmelidir.
ÖNERİ: Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kontrolünü sağlamada; eczane tarafından
dolu ampul verilmesi için karşılığında aynı ilaçların boş ampulü istenebilir.
32
1.2.5.2 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslim kayıtları doğrulanarak
yapılmalıdır.
a) Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların nöbet veya vardiya değişimlerinde devir
teslimine ait yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. Bu düzenleme; ilaçların nerede
saklanacağı, ilaç eksikliğinde veya bir uygunsuzluk tespit edildiğinde (kayıp,
kırılma vb.) ne yapılacağı, kime nasıl bilgi verileceği gibi ayrıntıları ve konuyla
ilgili sorumluları içermelidir.
b) Söz konusu ilaçlara ait devir teslim kayıtlarında ilacın hangi hastaya kaç adet
kullanıldığı, tarihi, ilacı kimin uyguladığı, kime kaç adet teslim edildiği gibi
bilgiler kayıt edilmelidir.
1.2.6 Hasta ve yakınlarının eğitimine dair bir sistem oluşturulmalıdır.
AMAÇ: Hastalara, tedavi sürecinde ve taburcu olduktan sonra kullanacakları ilaçlar,
beslenmeleri, egzersizleri gibi dikkat etmeleri gereken konular hakkında eğitim
verilmesi ve bu eğitimler içerisine el hijyeni eğitimleri ve sigara bırakma tavsiye
eğitimlerinin de dâhil edilmesinin sağlanmasıdır.
1.2.6.1 Hastalara, tedavi sürecinde ve taburcu olduktan sonra
kullanacakları ilaçlar, beslenmeleri, egzersizleri gibi dikkat etmeleri
gereken konular hakkında eğitim verilmelidir.
a) Eğitimler kayıt altına (hasta eğitim formu gibi) alınmalıdır. Hasta ya da hasta
yakınının, kayıtta belirtilen eğitimi aldığına dair imzası bulunmalıdır.
b) Hasta ve yakınlarına yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar hasta
dosyasında bulunmalıdır.
ÖNERİ: Kliniğin bazı hastalıklar için standart taburcu sonrası önerileri varsa bunlar
yazılı bir liste halinde hastaya verilebilir (ör. doğum sonrası anne ve bebeğin bakımı ve
takibi ile ilgili öneriler listelenerek taburcu olurken hastaya verilebilir.)
1.2.6.2 Hasta eğitimlerini organize etmek için bir ekip oluşturulmalıdır.
NOT: Ekibin görev yazısı ve oluşturduğu eğitim planlarının gerçekleştirildiğine dair
kanıtlar kontrol edilir.
1.2.6.3 Hasta ve hasta yakını eğitimleri içinde el hijyeni eğitimi de bulunmalıdır.
33
1.2.6.4 Servis/kliniğe yatan sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma
tavsiye eğitimi (broşür, afiş, yüz yüze eğitim vb.) uygulanmalıdır.
a) Eğitim verildiğine dair kayıt tutulmalıdır.
NOT: Çocuk hastanelerinde ve çocuk servisi bulunan hastanelerde sigarayı bırakma
tavsiye eğitimi yetişkin hasta yakınlarına uygulanır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar