1.2 KLİNİKLER


1.2 KLİNİKLER
1.2.1 Hasta odaları hizmet sunumu için gerekli
şartları karşılamalıdır.
AMAÇ: Hasta odalarının hizmet sunumu için gerekli teknik ve
alt yapı olanaklarına sahip olması; hasta mahremiyetinin sağlanması;
hastanın ihtiyaç duyduğunda sağlık personeline kolayca ulaşabilmesidir.
1.2.1.1 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı
hasta başı paneli bulunmalıdır.
a) Tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı panelleri ilgili sorumlu/
sorumlular tarafından periyodik olarak kontrol edilmeli ve
kontrol kayıtları tutulmalıdır.
1.2.1.2 Tüm hasta odalarında lavabo bulunmalıdır.
1.2.1.3 Hasta odalarında banyo ve tuvalet
bulunmalıdır.
1.2.1.4 Tüm hasta odalarında yatak başı bağlantılı
çalışır durumda çağrı sistemi bulunmalıdır.
ÖNERİ: Çağrı ziline basılması ile hemşirenin odaya girişi ve
düğmeyi kapatması arasındaki sürenin otomasyonla takip edilmesi
tavsiye edilir.
1.2.1.5 Klinik/servislerde hastaların kullandığı tüm
banyo ve tuvaletlerde çağrı sistemi bulunmalıdır.
25
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
1.2.2 Kliniklerin/Servislerin temizlik işlemlerine
dair düzenlemeler yapılmalıdır.
AMAÇ: Servislerde kullanılan tüm tuvalet ve banyoların temizliğinin
sağlanması ve enfeksiyonların önlenmesidir.
1.2.2.1 Klinikte yer alan tüm tuvalet ve banyoların
temizlikleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve
temizliklerinin yapıldığına dair kontrol çizelgeleri
olmalıdır.
a) Hastanenin temizlikle ilgili sorumlu bir ekip tarafından
kliniklerde yapılan kontrol ve denetimlere ait kayıtlar
tutulmalıdır.
b) Her tuvalet ve banyonun temizlik kontrol çizelgesi
bulunmalıdır.
1.2.2.2 Lavabo, tuvalet ve banyolarda sıvı sabun,
kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu gibi
materyal bulundurulmalıdır.
a) Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve her tuvalette tuvalet
kâğıdı bulunmalıdır.
b) Lavabo, tuvalet ve banyolarda poşetli çöp kutusu
bulundurulmalıdır.
1.2.2.3 Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme
yapılmamalı, boşalan sabunluk yıkanıp iyice
kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.
a) Boşalan sabunluk tekrar kullanılmadan önce yıkanıp iyice
kurutulmalıdır.
b) Bu amaçla yedek sabun kapları bulundurulmalıdır.
NOT: Temizlik personelinin bu konudaki bilgileri ve uygulamaları
sorgulanır.
26
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
1.2.3 Kliniklerde Kardio Pulmoner Resüsitasyon
uygulaması için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
AMAÇ: Kliniklerde acil kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)
uygulaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanması ve
acil ilaç arabalarında acil müdahale esnasında gerekli ilaçların hazır
bulundurulmasıdır.
1.2.3.1 CPR uygulaması için gerekli acil müdahale
seti kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.
NOT: Her katta CPR için acil müdahale seti bulunuyorsa o serviste
bulunma şartı aranmaz.
1.2.3.2 Acil müdahale setinde bulunması gereken
ilaçların ve miktarlarının bir listesi olmalı, düzenli
olarak kontrolleri yapılmalıdır.
a) Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçların ve
miktarlarının bir listesi bulunmalıdır. Klinikler ihtiyacına
göre ilaç grubunu ve miktarını belirleyebilir.
b) Acil müdahale setinin periyodik kontrolleri yapılmalı ve
miat, minimum ve maksimum stok seviyeleri açısından takip
edilmelidir. Kontrol süreci ve sorumlusu belirlenmeli ve
kontroller kayıt altına alınmalıdır.
1.2.4 Hasta güvenliği ile ilgili program
uygulanmalıdır.
AMAÇ: Doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya
yönelik düzenlemelerin yapılması; düşmelerin önlenmesi ve izlenmesi;
hasta kısıtlaması ve izolasyonla ilgili düzenlemelerin yapılması;
ilaçların güvenli uygulamalarına ilişkin süreçlerini tanımlayarak, bu
süreçlerde görev alan sağlık çalışanlarının rollerinin belirlenmesi ve
ilaç hatalarında ve istenmeyen olaylarda izlenecek uygulamaların
saptanmasının sağlanmasıdır.
27
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
1.2.4.1 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını
sağlamaya yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır.
a) Bu yazılı dokümanda, hasta kimlik tanımlayıcıları
uygulamasına ilişkin kurallar (hastanın ilk kabul edildiğinde
hangi renk bilekliğin takılacağı, hastanın durumunda
değişiklik olduğunda nasıl bir yolun izleneceği; hasta ve
ailesinin bu bileklikler konusunda bilgilendirilmesinin nasıl
yapılacağı gibi) belirlenmelidir.
b) Hastaya; tanı, tedavi, tedaviye hazırlık veya tedavi takibi
için yapılacak her türlü işlemde hasta kimliği aktif iletişim
tekniği ile doğrulanmalıdır.
c) Başka bir sağlık kuruluşuna ait bileklik varsa, çıkarılarak
hastanenin hazırlamış olduğu talimata uygun olanıyla
değiştirilmelidir.
1.2.4.2 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını
sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıları (hasta kimlik
bilekliği) kullanılmalıdır.
a) Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta
kimlik bilekliği kullanılmalıdır.
b) Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkotlu hasta
bilekliğinde;
• Protokol numarası (kalın ve büyük punto)
• Hastanın T.C. kimlik numarası,
• Hasta adı– soyadı,
• Doğum tarihi (gün–ay–yıl),
• Doğum yeri
• Tabibin adı-soyadı
Parametrelerinden en az 3 tanesi bulunmalıdır.
c) Yatışı yapılan hastalar için beyaz, alerjik hastalar için kırmızı
renkli hasta kimlik bilekliği kullanılmalıdır.
28
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
d) Doğum öncesi yatış işlemlerinde iki bileklik hazırlanır ve
bunlardan birisi doğumdan sonra bebeğin koluna dolaşımı
engellemeyecek, bebeği rahatsız etmeyecek ve çıkmayacak
şekilde takılır. Bebeğin bilekliğinde; annenin adı ve soyadı,
bebeğin doğum tarihi ve annenin protokol numarası
bulunmalıdır. Cinsiyetin karışmaması için erkek çocuklara
mavi kız çocuklara pembe kol bandı uygulanır.
ÖNERİ: Hasta bileklikleri çevre ve birey sağlığı açısından uygun
olan Polietilen Tereftalat (PET) materyalden üretilmiş olmalıdır.
1.2.4.3 Sağlık personelinin tümü hasta kimlik
tanımlayıcılarının kullanımı ve doğru hastaya doğru
işlemlerin yapılmasının sağlanması konusunda
eğitilmelidir.
a) Eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
1.2.4.4 Her klinikte ‘El Hijyeninde 5 Endikasyon’
kuralına uygun çalışılıyor olmalıdır.
a) Klinikte, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak üzere ‘El
Hijyeni İçin 5 Durum (Endikasyon) Kuralı asılı olmalıdır.
ÖNERİ: “5 Endikasyon Kuralı” ilgili örnek dokümanlar Performans
Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı web sitesinde
yayınlanan “Örnek Uygulamalar Rehberi”nde bulunmaktadır.
1.2.4.5 Her hasta başında alkol bazlı el antiseptiği
bulunmalıdır.
a) Her hasta başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonu
bulunmalı ve kullanılıyor olmalıdır.
NOT: Birden fazla yatak bulunan hasta odalarında iki yatak
arasında bir adet bulunabilir.
29
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
1.2.4.6 Düşmelerin önlenmesi ve izlenmesine yönelik
yazılı bir düzenleme olmalıdır.
a) Düşmelerin önlenmesi ve izlenmesi amacıyla dokümante
edilmiş yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. Doküman; düşme
risk faktörleri, düşme riskinin değerlendirilmesi, düşme
riski olan hastalar için alınması gereken önlemler, genel
olarak düşmeye yönelik önlemler, düşmelerin izlenmesi vb.
hususları içermelidir.
b) Düşme riski, sadece hasta güvenliği açısından değil, tesis
yönetimi ve güvenliği kapsamında da değerlendirilmeli,
alınacak önlemler ve olay bildirimi sadece hastaları değil,
çalışanlar, refakatçiler ve tesiste bulunan tüm kişileri
kapsamalıdır.
c) Düşme riskine yönelik genel önlemler belirlenmiş ve
uygulanıyor olmalıdır.
d) Düşme riski değerlendirmesi yapılarak düşme riski olan
hastalar tespit edilmeli ve hastanın risk düzeyine yönelik
önlemler alınmalıdır.
e) Tüm çalışanlara, konu ile ilgili uyum eğitimi ve hizmet içi
eğitim verilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
f) Düşmeler olay bildirim formu doldurularak ‘Hasta Güvenliği
Komitesi’ne bildirilmeli, takibi ve analizi yapılarak gerekli
düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.
ÖNERİ:
• Genel önlemler; tuvaletlerde ve hasta odalarında tutunma kolları
bulunması; hasta odasında gereksiz eşyalar, yerlerde kablo vs.
bulundurulmaması; düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı
tabela, resimler konması; zeminlerin ıslak bırakılmaması; merdiven
korkuluklarının kontrolü; yürürken ayağın takılabileceği çıkıntı, yükselti
gibi engellerin giderilmesi; zeminlerin kaygan olmayan malzeme
ile döşenmesi; yatak korkuluklarının kaldırılması; yatak frenlerinin
kapalı tutulması; hasta transferinde alınacak önlemlerin belirlenmesi
vb. olarak belirlenebilir.
30
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
• Düşme riski olan hastalar için alınacak önlemler; hasta odasına
ya da dosyasına işaretleme yapılması; değerlendirmenin belli periyotlarla
tekrarlanması; düşme riski olan hastanın periyodik kontrolü;
hasta yatağının en düşük seviyede tutulması; yatak korkuluklarının
kaldırılması; postoperatif dönemde ilk mobilizasyonun çalışan eşliğinde
yapılması vb. önlemler olarak belirlenebilir.
• Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla broşürler, birebir
eğitim, bilgilendirme panoları vb. kullanılabilir.
1.2.4.7 Hasta kısıtlaması ile ilgili yazılı bir düzenleme
yapılmalıdır.
a) Hareket kısıtlaması (yatağa sabitleme) gereken hastaya
(bilinci kapalı, ajite hasta, düşme riski yüksek hasta vb.)
ilişkin kısıtlama kriterlerin belirlenmesi, kısıtlanmış
hastanın takibi ve kısıtlılığın devamının değerlendirilmesi
ile ilgili yazılı bir düzenleme yapılmalıdır.
b) Hastaları yatağa sabitlemek gerektiğinde, bu hekimin kararı
ile imza ve tarih saat verilerek belirtilmelidir. Bu karar her
24 saatte bir yenilenmelidir.
1.2.4.8 Kan transfüzyonu uygulanacak hastadan kan
örneği alınırken hastanın kimlik bilgileri dosyasından,
kol bandından ve kendisinden teyit edilmeli ve örneğin
üzerine örnek alındığı anda etiket yapıştırılmalıdır.
a) Hastanın adı, protokol numarası, tedavi gördüğü servis, tanısı,
transfüzyon endikasyonu, hastaya daha önce transfüzyon
yapılıp yapılmadığı ve hasta kadın ise daha önce doğum yapıp
yapmadığı, hazırlanacak kan veya kan komponentinin türü,
miktarı, planlanan veriliş zamanı gibi bilgilerin belirtildiği,
ayrıca istemi yapan hekimin kaşesi ve imzasının bulunduğu
“Kan ve/veya kan ürünleri istem formu“ hekim tarafından
doldurulmalıdır.
b) Bilinci açık hastadan kan örneği alınırken ve transfüzyon
31
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
öncesinde hastanenin belirlediği kimlik tanımlama politikasına
göre aktif iletişim tekniği ile hasta kimliği doğrulanmalıdır.
c) Kan örneği alındıktan sonra hasta adının yazılı olduğu etiket,
yatak başında hazırlanmalı ve tüp üzerine yapıştırılmalıdır.
d) Doğru tanımlama, laboratuvardaki bilgisayar veya defter
kayıtlarında da devam ettirilmelidir.
1.2.4.9 Kan/ürünü uygulanmadan önce, gelen kan ve
kan ürünleri cross-match formu ve hastanın kimlik
bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol
edilmelidir.
a) Kan/ürünü uygulanacak hastanın/yakınının (şuuru açık olan
hastanın rızası bizzat kendisinden alınır) rızası alınmalıdır.
Hasta tedaviyi kabul etmiyorsa dosyasına reddettiğine dair
kayıt alınarak veya bununla ilgili bir form doldurularak
hastanın ya da yakınının imzası alınmalıdır.
b) Hekim, hasta tabelasına kan transfüzyonunun yapılış
zamanını ve süresini yazmalıdır.
c) Kan grubu sonuç raporuna ek olarak cross-match raporlarına
da hastanın kan grubu sonucu eklenmelidir.
d) Transfüzyon formu iki sağlık personeli tarafından hasta
başında son kez kontrol edilip imzalanmalıdır.
e) Transfüzyonun ilk 10 dakikasında, hemşire nezaretinde
transfüzyon yapılmalıdır.
f) Transfüzyon boyunca 15 dakikada bir vital bulguların izlemi
yapılarak kaydedilmelidir.
g) Transfüzyon reaksiyonu, durumunda yapılması gerekenler
belirlenmelidir.
1.2.4.10 İzolasyon önlemleriyle ilgili yazılı bir
düzenleme bulunmalıdır.
a) Hangi hastaların enfekte veya kolonize hastalar olduğu ve
32
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
hangi izolasyon önlemlerinin (standart önlemler, solunum
izolasyonuna yönelik önlemler, damlacık izolasyonuna yönelik
önlemler, temas izolasyonuna yönelik önlemler) uygulanması
gerektiği belirlenmelidir.
b) İzolasyon yöntemleri, endikasyonları ve uygulamalarına
ilişkin yazılı bir düzenleme bulunmalıdır.
c) İzolasyona karar verecek olan hekimin ve uygulamayı
takip edecek olan hemşirelerin görev ve sorumlulukları
belirlenmelidir.
d) İzolasyon odası varsa, odanın giriş kapısında hangi izolasyon
yönteminin uygulandığını gösteren uyarıcı bir işaret
bulundurulmalıdır.
e) Konuyla ilgili tüm hemşirelere ve servis personeline eğitim
verilmeli ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
1.2.4.11 İlaçların güvenli uygulamasına yönelik yazılı
bir düzenleme bulunmalıdır.
a) Hastanede, ilaçların güvenli uygulanmalarına ilişkin yazılı
bir düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenleme; konudaki yetki
ve sorumluluklar, hata kaynaklarını (order hataları, sistem
hataları, eczaneden kaynaklanan hatalar, uygulama hataları
gibi), ilaç hatası durumunda veya ilaçla ilgili istenmeyen bir
reaksiyon geliştiğinde neler yapılması gerektiği gibi konuları
kapsamalıdır.
1.2.4.12 İlaçlar, hastaların isimlerinin yazılı olduğu
ilaç kadehleri, poşetler vb. gibi araçlarla kişiye özel
olarak hazırlanarak verilmelidir.
1.2.4.13 İlaç isimleri hiçbir hastane sürecinde
kısaltılarak yazılmamalıdır.
a) İlaç isimleri, ilaç kullanım sürecinin (hekim istemleri,
hemşire tabelaları, eczane istemleri gibi) hiç bir aşamasında
kısaltılarak yazılmamalıdır.
33
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
1.2.4.14 Servislerde/Ünitelerde adı, ambalajı birbirine
benzeyen ilaçlar ile pediatrik dozdaki ilaçlar ayrı
raflarda depolanmalıdır.
a) Eczane tarafından oluşturulan yazılışı, okunuşu, ambalajı
birbirine benzeyen ilaçlar ile pediatrik dozdaki ilaçların
listeleri servislerde/ünitelerde (ilaç hazırlama alanlarında)
bulundurulmalıdır.
b) Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar ile
pediatrik dozdaki ilaçların servis dolaplarındaki yerleşimi
uygun şekilde ve ayrı raflarda yapılmalıdır.
1.2.4.15 Hastanın daha önce kullandığı ilaçlar da
dâhil olmak üzere tüm ilaçları, sadece ilgili hemşire
tarafından verilmelidir.
1.2.4.16 Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların
kilograma göre çocuk dozları listelenmeli, bu listeler
acil servisler ve çocuk hasta bakımı yapılabilen tüm
klinik/servislerde kolay ulaşılabilecek bir yerde
bulundurulmalıdır.
1.2.4.17 Tedavi planı; ilacın adını, dozunu, uygulama
zamanını, uygulama şeklini ve veriliş süresini içerecek
şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına
hastanın kendi hekimi tarafından yazılmalıdır.
a) Her hasta için belirlenmiş olan tedavi planı hastayı takip
eden hekim tarafından hasta kayıtlarına okunaklı şekilde
işlenmelidir. Tedavi planında ilacın dozu, uygulama şekli,
zamanı ve veriliş süresi (infüzyon şeklindeki uygulamalarda)
mutlaka belirtilmelidir.
b) Her tedavi planının altında hekim kaşesi ve imzası yer
almalıdır.
c) Hemşire ilaç uygulamasına geçmeden önce hekimin tedavi
planında yazılan şekilde ilacın dozunu, uygulama şeklini,
zamanını tedavi defterine kaydetmeli daha sonra kaydettiği
34
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
planı kontrol ederek uygulamaya geçmelidir. Bu doğrulama
sürecine, hasta kimliğini doğrulama da dâhil edilmelidir.
1.2.4.18 Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik
yazılı bir düzenleme olmalıdır.
a) Bu yazılı düzenleme; sözel olarak alınan orderin bir yere not
edilmesi, tekrar okunarak doğrulanması, hasta kimliğinin
doğrulanması, ilgili hekimin en geç ne kadar süre içinde
onaylaması gerektiği (nihai kayıt süresi) gibi konuları
kapsamalıdır.
b) İlgili hemşire ve hekimlere bu kurallar hakkında eğitim
verilmeli ve eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
NOT: Hekimin yazılı istemi olmaksızın hastalara ilaç uygulanmamalıdır.
Zorunlu hallerde ve acil durumlarda sözel istem alınabilir.
Hekim belirlenen süre içinde orderini kayda geçirmeli ve onaylamalıdır.
ÖNERİ: Telefonla verilen orderlerin gerektiğinde geriye dönük
takibi için telefon kayıt modülü kullanılabilir.
1.2.4.19 Hastanede hasta başı test cihazlarının
(POCT) kalite kontrol işlemleri yapılarak sonuçları
değerlendirilmelidir.
a) Servis tarafından her hasta başı test cihazı için bir klinik
birim yetkilisi tespit edilmelidir ve bununla ilgili görev tanımı
yapılmalıdır.
b) Hasta başı test cihazında çalışacak klinik birim yetkilisi
preanalitik, analitik ve postanalitik evreler, kalite kontrol
değerlendirme kuralları, cihazın temizliği ve bakımı,
güvenlikle ilişkili unsurlar vb. konular hakkında eğitilmeli
ve eğitim belgesi dosyalanmalıdır.
c) Hasta başı test cihazlarının kalibrasyon ve iç kalite kontrol
sonuçları saklanmalıdır.
d) Klinik birim yetkilisi hasta başı test cihazı kalibrasyon ve
35
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
kalite kontrol sonuçlarında bir uygunsuzluk tespit ettiğinde
veya arıza durumunda sorunun çözümlenmesi için ilgili
firmayla iletişime geçmelidir. Aynı zamanda konu ile ilgili
laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisini bilgilendirmelidir.
e) Çalışılmış olan tüm hasta sonuçları kayıt altında
tutulmalıdır.
ÖNERİ:
• Laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisi gerekli gördüğü
aralıklarla hasta başı test cihazının kalite kontrol bilgilerini
denetleyebilir.
• Hasta başı test cihazından alınan sonuçla ilgili şüphe
duyulursa, klinikle uyuşmuyorsa veya hastaya önemli bir
girişim yapılmasını gerektiriyorsa (örneğin glukometrenin
glukoz sonucu hastaya insülin tedavisi yapılmasını
gerektiriyorsa) testin hastane laboratuvarında teyit
edilmesi tavsiye edilir.
1.2.5 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar için
güvenlik düzenlemeleri yapılmalıdır.
AMAÇ: Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların genel kullanıma
açık olmayan kilitli alanlarda muhafaza edilmesi ve devir teslim kayıtlarının
doğrulanarak yapılmasının sağlanmasıdır.
1.2.5.1 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit
altında tutulmalıdır.
a) Kliniklerde bulunan yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar
genel kullanıma açık olmayan kilitli alanlarda muhafaza
edilmelidir.
ÖNERİ: Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kontrolünü sağlamada;
eczane tarafından dolu ampul verilmesi için karşılığında
aynı ilaçların boş ampulü istenebilir.
36
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
1.2.5.2 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir
teslim kayıtları doğrulanarak yapılmalıdır.
a) Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların nöbet veya vardiya
değişimlerinde devir teslimine ait yazılı bir düzenleme
bulunmalıdır. Bu düzenleme; ilaçların nerede saklanacağı,
ilaç eksikliğinde veya bir uygunsuzluk tespit edildiğinde
(kayıp, kırılma vb.) ne yapılacağı, kime nasıl bilgi verileceği
gibi ayrıntıları ve konuyla ilgili sorumluları içermelidir.
b) Söz konusu ilaçlara ait devir teslim kayıtlarında ilacın hangi
hastaya kaç adet kullanıldığı, tarihi, ilacı kimin uyguladığı,
kime kaç adet teslim edildiği gibi bilgiler kayıt edilmelidir.
1.2.6 Hasta ve yakınlarının eğitimine dair bir sistem
oluşturulmalıdır.
AMAÇ: Hastalara, tedavi sürecinde ve taburcu olduktan sonra
kullanacakları ilaçlar, beslenmeleri, egzersizleri gibi dikkat etmeleri
gereken konular hakkında eğitim verilmesi ve bu eğitimler içerisine
el hijyeni eğitimleri ve sigara bırakma tavsiye eğitimlerinin de dâhil
edilmesinin sağlanmasıdır.
1.2.6.1 Hastalara, tedavi sürecinde ve taburcu
olduktan sonra kullanacakları ilaçlar, beslenmeleri,
egzersizleri gibi dikkat etmeleri gereken konular
hakkında eğitim verilmelidir.
a) Eğitimler kayıt altına (hasta eğitim formu gibi) alınmalıdır.
Hasta ya da hasta yakınının, kayıtta belirtilen eğitimi
aldığına dair imzası bulunmalıdır.
b) Hasta ve yakınlarına yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
kayıtlar hasta dosyasında bulunmalıdır.
ÖNERİ: Kliniğin bazı hastalıklar için standart taburcu sonrası
önerileri varsa bunlar yazılı bir liste halinde hastaya verilebilir (ör.
doğum sonrası anne ve bebeğin bakımı ve takibi ile ilgili öneriler listelenerek
taburcu olurken hastaya verilebilir.)
37
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
1.2.6.2 Hasta eğitimlerini organize etmek için bir
ekip oluşturulmalıdır.
NOT: Ekibin görev yazısı ve oluşturduğu eğitim planlarının gerçekleştirildiğine
dair kanıtlar kontrol edilir.
1.2.6.3 Hasta ve hasta yakını eğitimleri içinde el
hijyeni eğitimi de bulunmalıdır.
1.2.6.4 Servis/kliniğe yatan sigara kullanan hastalara
sigarayı bırakma tavsiye eğitimi (broşür, afiş, yüz yüze
eğitim vb.) uygulanmalıdır.
a) Eğitim verildiğine dair kayıt tutulmalıdır.
NOT: Çocuk hastanelerinde ve çocuk servisi bulunan hastanelerde
sigarayı bırakma tavsiye eğitimi yetişkin hasta yakınlarına uygulanır.
38
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar