5. BÖLÜM ACİL SERVİS VE AMBULANSLAR


5. BÖLÜM
ACİL SERVİS VE AMBULANSLAR
5.1 ACİL SERVİS HİZMETLERİ
5.1.1 Acil servis hizmet sunumu için gerekli şartları
karşılamalıdır.
AMAÇ: Hastane acil servisine ulaşımın kolaylaştırılması, hasta
transferinin hızlı ve uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması;
serviste gerekli alt yapı ve teçhizatın bulunması; muayene, müdahale
ve müşahede odalarında hasta mahremiyetinin sağlanması; hasta
tedavi, müdahale ve bakım süreçlerinde personelin ihtiyaçlarının ve
çalışan güvenliğinin sağlanmasıdır.
5.1.1.1 Hastane dışında acil servise ulaşımı
kolaylaştırıcı tabela ve yönlendirici işaretler
bulunmalıdır.
NOT: Bu levhaların hastanenin girişinden itibaren hastaları
doğru ve dolaysız yönlendirdiği gözlenmelidir.
5.1.1.2 Acil servis giriş tabelası, hastane dışından
kolaylıkla görülebilir şekilde olmalıdır.
5.1.1.3 Acil servis girişi diğer girişlerden bağımsız
olmalı ve ambulans ve diğer araçların kolay ulaşımını
sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.
a) Acil servis girişinde, ambulans ve diğer araçların kolay
ulaşımını sağlamak üzere acil servis girişinin herhangi
bir biçimde bloke edilmesini önleyici bir düzenleme
yapılmalıdır.
124
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
5.1.1.4 Acil servis girişinin üstü kapalı olmalıdır.
a) Ambulans ve diğer araçlarla acil servise getirilen hastaların
hava koşularından etkilenmeden güvenli bir şekilde acil
servise alınması sağlanmalıdır.
5.1.1.5 Acil servis girişinde hasta transferini
kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır.
a) Acil servis girişi araçların rahat hareket edebileceği, manevra
yapabileceği genişlikte olmalıdır.
5.1.1.6 Acil serviste danışma birimi nitelik ve konum
olarak hizmet vermeye uygun olmalıdır.
a) Acil servis girişinde hasta ve yakınlarının kolayca ulaşabileceği
danışma birimleri olmalıdır.
b) Danışma görevlilerine, acil servis hizmetleri, genel hastane
hizmetleri, kişiler arası ilişkiler, iletişim becerileri vb.
konularda eğitim verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına
alınmalıdır.
c) Danışma görevlileri hasta ve yakınlarıyla olumlu iletişim
kurmalıdır.
5.1.1.7 Acil servis girişinde hastaların transferine
yardımcı olacak hasta karşılama ve yönlendirme
görevlisi bulunmalıdır
a) Hasta karşılama ve yönlendirme görevlilerinin kıyafetleri
ayrı olmalı ve tanıtım kartları olmalıdır.
b) Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisinin yazılı görev
tanımı yapılmalıdır.
125
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.1.1.8 Acil servis girişi, engelli vatandaşlar için
erişimi kolaylaştırıcı uygun şartları taşımalıdır.
a) Acil servis girişinde engelliler için otopark olmalı veya
engellilerin kullandıkları arabanın uygun yere park edilmesi
sağlanmalıdır.
b) Hastanenin acil servis girişinde engelliler için çıkış rampaları
(kot farkı bulunan acil servisler için) ve tutunma çubukları
bulunmalıdır.
c) Acil servisin içinde veya yakınında engelliler için lavabo ve
tuvalet(ler) bulunmalıdır.
5.1.1.9 Acil serviste, çalışır durumda sedyeler ve
tekerlekli sandalyeler bulunmalıdır.
a) Acil serviste, yeterli sayıda sedye ve tekerlekli sandalye
bulunmalıdır.
b) Sedye ve tekerlekli sandalyeler çalışır durumda ve kullanıma
uygun olmalıdır (sedyelerin emniyet kemeri çalışır durumda
olmalı, korkuluklar rahatça açılmalı, tekerlikli sandalyeler
arızalı olmamalı vb).
5.1.1.10 Acil servislerde boyunluk/boyunluklar
bulundurulmalıdır.
a) Acil servislerde yeterli sayıda ve değişik büyüklüklerde
boyunluk(lar) bulunmalıdır.
b) Acil serviste çalışan personele boyunluk kullanımı eğitimi
verilmelidir.
5.1.1.11 Ayrı bir resüsitasyon odası bulunmalıdır.
a) Acil servis içinde resüsitasyon için ayrı bir oda
oluşturulmalıdır.
126
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
b) Resüsitasyon için gerekli teçhizat sağlanmış olmalıdır.
c) Resüsitasyon odasında mevcut olan ilaçların ve sarf
malzemelerinin miat kontrolü yapılmalı, kritik (minumummaksimum)
stok seviyeleri belirlenmeli ve takip edilmelidir.
d) Resüsitasyon odasında bulunan ve kalibre edilmesi gereken
alet ve cihazların kalibrasyon kayıtları bulunmalıdır.
NOT: Özel dal hastanelerinde resüsitasyon için ayrı bir alan bulunması
bu standardın karşılanması için yeterlidir.
5.1.1.12 Kritik hastaların acil serviste kaldığı süre
boyunca izlemlerinin yapılabileceği monitorize bir
alan bulunmalıdır.
a) Acil serviste kritik hastalar monitorize edilebilmelidir.
b) Monitorizasyon için gerekli teçhizat ve alan bulunmalıdır.
5.1.1.13 Acil müdahale ekipmanının bulunduğu
taşınabilir acil müdahale seti bulunmalıdır.
a) Acil müdahale setinde bulunması gereken tüm ilaç ve
malzemelerin kritik stok seviyeleri belirlenmeli, miat
kontrolleri yapılmalıdır.
b) Acil müdahale setinin kontrolleri periyodik olarak yapılmalı
ve kayıt altına alınmalıdır.
5.1.1.14 Muayene, müdahale ve müşahede odalarında/
alanlarında hasta mahremiyetine yönelik düzenleme
bulunmalıdır (perde, paravanla ayırma gibi).
a) Her bir kabin perde/paravanla ayrılmalı ve mahremiyete
dikkat edilmelidir.
b) Perde veya paravanların temiz ve düzgün olmasına dikkat
edilmelidir.
127
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.1.1.15 Odalardaki her yatak başında oksijen ve
vakum paneli olmalıdır.
a) Acil servis odalarında yatak başı tıbbi gaz sistemi
bulunmalıdır.
b) Bu şart karşılanamadığı takdirde her iki yatağa bir tane
düşecek şekilde mobil oksijen tüpleri ve vakum cihazları
bulunmalıdır.
c) Oksijen tüpleri ve vakum cihazlarının bakımı periyodik
olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
5.1.1.16 Müşahede yataklarında hastanın rahatlıkla
ulaşabileceği çalışır durumda çağrı zili/düğmesi
bulunmalıdır.
ÖNERİ: Çağrı sistemi otomasyona bağlanarak, hasta düğmeye
bastıktan hemşire hastaya ulaşıncaya kadar geçen süre ölçülebilir.
5.1.1.17 Acil serviste, nöbet tutan personelin
yararlanabileceği bir dinlenme odası olmalıdır.
a) Acil serviste, nöbet tutan personelin yararlanabileceği bir
dinlenme odası olmalıdır.
b) Personel için soyunma dolapları bulunmalıdır
c) Soyunma dolaplarının sayısı acilde nöbet tutan hekim
sayısından az olmamalıdır
d) Odada nöbetçi personelin dinlenebileceği pozisyon verilebilen
bir koltuk olmalıdır.
5.1.1.18 Hasta tedavi, müdahale ve bakım süreçlerinde
kullanılmak üzere personel için yeterli sayıda
maske, gözlük, eldiven, boks gömleği, vb. ekipman
bulundurulmalıdır.
128
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
a) Kişisel koruyucu ekipman ilgili personel tarafından gerektiği
şekilde kullanılmalıdır.
5.1.1.19 24 saat boyunca güvenlik personeli
bulundurulmalıdır.
a) Acil servis giriş ve çıkışlarında 24 saat boyunca güvenlik
personeli bulunmalıdır.
b) Güvenlik elemanları olağan üstü durumlarda (çocuk
kaçırma, yangın v.s) yapılacak işlemler ile ilgili eğitim almış
olmalıdır.
5.1.2 Acil servis süreçlerinin işleyişine ilişkin gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
AMAÇ: Acil servisin işleyişi ile ilgili süreçlerin tanımlanması;
etkili bir triyaj sisteminin kurulması; sosyal güvencesi olmayan hastaların
muayene tedavi ve bakımlarının sağlanması; acilde çalışan
personele hastaların ulaşımının kolaylaştırılması; Acil servisten başka
bir merkeze sevk edilme prosedürlerinin tanımlanarak süre kayıplarının
en aza indirilmesi; zehirlenmelerde müdahale yönetiminin
tanımlanması; müşahadede kalış, başka birime aktarılma, konsültan
hekimin vakaya ulaşmasına kadar geçen sürelerle ilgili kayıtların tutulmasının
sağlanmasıdır.
5.1.2.1 Acil servis süreçlerinin işleyişine ilişkin yazılı
bir düzenleme hazırlanmalıdır.
a) Acil servisle ilgili süreçleri içeren yazılı bir düzenleme
bulunmalıdır. Bu düzenleme; hasta girişi, triaj, konsültan
hekim çağırılması, hastaların sevk edilmesi veya serviste
yatışı, tetkiklerin yapılması, nöbetçilerin belirlenmesi,
ilaçların depodan alımı v.b konuları içermelidir.
b) Acil servisle ilgili süreçlerin sorumluları ve gerekirse yedekleri
belirlenmeli, görev tanımları yapılmalı ve sorumlular kendi
görev tanımlarını bilmelidir.
129
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.1.2.2 Yazılı olarak tanımlanmış ve etkili olarak
uygulanan bir triaj sistemi bulunmalıdır.
a) Sistemle ilgili yazılı düzenleme tüm çalışanlar tarafından
görülebilecek bir yere bulundurulmalıdır.
NOT:
• Triaj işlemi hekim ya da diğer sağlık personeli tarafından
yapılabilir.
• Özel dal hastanelerinde bu soru değerlendirme dışıdır.
5.1.2.3 Sosyal güvencesi olmayan hastaların
muayene, tedavi ve bakımına yönelik yazılı bir
düzenleme bulunmalıdır.
a) Acile servise başvuran hastaların sosyal güvencesine
bakılmaksızın gerekli tedavisi yapılır.
b) Sosyal güvencesi olmayan hastaların muayene tedavi ve
bakımlarına yönelik bilgiler içeren doküman acil servis
görevlilerinin ulaşabileceği bir yerde bulundurulmalıdır.
NOT: Acil servis personelinin konu hakkında bilgisi sorgulanabilir.
5.1.2.4 Acil serviste çalışan tüm personelin ünvan
ve iletişim (ünvan, telefon, adres, vb) bilgileri kayıtlı
olmalıdır.
a) Acil serviste çalışan tüm personelin ünvan ve iletişim bilgileri
kayıtlı olmalıdır.
b) Bir nüshası acil serviste uygun bir yerde saklanmalıdır.
c) Bu bilgiler 4 ayda bir güncellenmelidir.
130
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
5.1.2.5 Acil serviste icapçı ve diğer uzman hekimlerin
iletişim bilgilerini içeren dosya bulunmalıdır.
a) Acil serviste icapçı ve diğer uzman hekimlerin iletişim
bilgilerini içeren dosya acil servis sorumlu hekimi, hemşiresi
ve sekretaryasında bulundurulmalıdır.
b) Bir nüshası acil serviste uygun bir yerde saklanmalıdır.
c) Hastane afet planında görevli tüm personelin iletişim bilgileri
acil serviste de bulunmalıdır.
5.1.2.6 Acil servisten başka bir merkeze sevk edilen
hastalar için acil serviste gerçekleştirilen tıbbi
müdahaleler hakkında bilgi içeren kayıtlar hasta ile
birlikte nakledilmelidir.
a) Acil servisten başka bir merkeze sevk edilen hastalar için acil
serviste yapılan girişimlerin ve tedavilerin yazılı olduğu hasta
sevk formu hastanın nakledildiği birime gönderilmelidir.
b) Hasta sevk formunun bir nüshası gönderen hastanede
kalmalıdır.
c) Sevk edilen hastalarla ilgili istatistiksel çalışma (bir başka
sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısının acile başvuran
hasta sayısına oranı, hangi teşhislerle kaç hasta sevk edildiği
gibi) yapılmalıdır.
5.1.2.7 Zehirlenme vakalarının yönetim süreci
(danışmanlık, tedavi vb.) tanımlanmış olmalıdır.
a) Zehirlenmiş hastaya genel yaklaşım sürecine yönelik yazılı
bir düzenleme hazırlanmalı ve acil servis panosunda
bulundurulmalıdır.
b) Acil durumlar için Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) telefon
numarası (114- Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir) kayıt
altında olmalıdır.
131
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
c) Hastanenin hasta profiline göre sık karşılaşılan zehirlenmeler
için bir tedavi rehberi hazırlanmalıdır.
5.1.2.8 Müşahede odalarında hasta kalış sürelerine
ilişkin kayıtlar tutularak gerekli düzeltici ve önleyici
faaliyetler yapılmalıdır.
a) Hastane yönetimince hastanın müşahede odasında ne kadar
kalacağı belirlenmelidir.
b) Müşahede odalarında yatan hastaların kalış sürelerine
ilişkin istatistiksel veri analizi yapılmalı ve düzeltici, önleyici
faaliyetler kayıt altına alınmalıdır.
5.1.2.9 Acil servise konsültan hekim çağırma ve
konsültan hekimin acil servise geliş saatleri kayıt
altına alınmalıdır.
a) Acil servise çağrılan konsültan hekimin çağrılış ve geliş
saati acil hasta izlem formuna kaydedilmeli veya otomasyon
sistemi ile ölçülmelidir.
ÖNERİ: Konsültan hekimlerin 20 dakika içinde hastaya ulaşması
önerilir. Konsültan hekimlere çağrı cihazı verilebilir.
5.1.3 Laboratuvar sonuçlarının belirlenen
sürelerde acil servise ulaştırılmasına yönelik
düzenlemeler yapılmış olmalıdır.
AMAÇ: Acil serviste çalışılan testlerin sonuçlanma süreleri
hakkında çalışanların ve hastaların bilgi sahibi olmalarını sağlamak
ve tetkik sonuçlarının uygun ve belirlenmiş sürelerde hekime ulaştırılmasının
sağlanmasıdır.
132
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
5.1.3.1 Acil çalışılan tüm laboratuvar ve radyoloji
tetkiklerinin bir listesi yapılarak sonuçlanma süreleri
belirlenmeli, personel ve hastalar sonuçlanma süreleri
konusunda bilgilendirilmelidir.
a) Acil serviste çalışan tüm acil hekim ve hemşireler acil çalışılan
tetkik/tahlil işlemlerinin sonuçlanma süreleri konusunda
bilgilendirilmelidir.
b) Belirlenen sürelerde teslim edilmeyen test sonuçları
ve radyolojik tetkik sonuçları için istatistiksel çalışma
yapılmalıdır. (Örneğin zamanında teslim edilmeyen tetkikler
formu)
c) Zamanında teslim edilmeyen tetkikler için de düzeltici
önleyici faaliyetler yapılmalıdır.
5.1.3.2 Acil laboratuvar tetkik sonuçları belirlenen
sürede acil servise ulaştırılmalıdır.
a) Acil laboratuvar tetkik sonuçları otomasyon üzerinden
ulaştırılmalıdır.
b) Otomasyonla ilgili problem olduğunda (sonuçlar otomasyonla
gönderilemediğinde) tetkik sonuçlarının teslimatı ile
ilgili belirlenmiş bir süreç olmalıdır (örneğin bu durumda
Laboratuvar sonuçlarının iletilmesinden sorumlu personel
tespit edilmelidir).
5.1.4 Hasta güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler
yapılmış olmalıdır.
AMAÇ: Düşmelerin önlenmesi ve izlenmesinin sağlanması;
hasta kısıtlaması ile ilgili düzenlemelerin yapılmasının sağlanması;
sözlü ve yazılı order’lar ile ilgili süreçlerin tanımlanmasının sağlanmasıdır.
133
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.1.4.1 Düşmelerin önlenmesi ve izlenmesine yönelik
yazılı bir düzenleme olmalıdır
a) Düşme riskine yönelik genel önlemler belirlenmiş ve
uygulanıyor olmalıdır.
b) Tüm çalışanlara, konu ile ilgili uyum eğitimi ve hizmet içi
eğitim verilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
c) Düşmeler olay bildirim formu doldurularak bildirilmeli,
takibi ve analizi yapılarak gerekli düzeltici önleyici çalışmalar
başlatılmalıdır.
ÖNERİ:
• Genel önlemler; tuvaletlerde ve hasta odalarında tutunma kolları
bulunması, hasta odasında gereksiz eşyalar, yerlerde kablo vs.
bulundurulmaması, düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı
tabela, resimler ile uyarı levhaları konması, zeminlerin ıslak bırakılmaması,
merdiven korkuluklarının kontrolu, yürürken ayağın takılabileceği
çıkıntı, yükselti gibi engellerin giderilmesi, zeminlerin kaygan
olmayan malzeme ile döşenmesi, yatak korkuluklarının kaldırılması,
yatak frenlerinin kapalı tutulması, hasta transferinde alınacak önlemlerin
belirlenmesi vb. olarak belirlenebilir.
• Düşme riski olan hastalar için alınacak önlemler; hasta odasına
ya da dosyasına işaretleme yapılması, değerlendirmenin belli periyotlarla
tekrarlanması, düşme riski olan hastanın periyodik kontrolü,
hasta yatağının en düşük seviyede tutulması, yatak korkuluklarının
kaldırılması vb. önlemler olarak belirlenebilir.
• Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla broşürler, birebir
eğitim, bilgilendirme panoları vb. kullanılabilir.
• Düşme riski, sadece hasta güvenliği açısından değil, tesis yönetimi
ve güvenliği kapsamında da değerlendirilmeli, alınacak önlemler
ve olay bildirimi sadece hastaları değil, çalışanlar, refakatçılar
ve tesiste bulunan tüm kişileri kapsamalıdır.
NOT: Acil serviste her hasta için düşme riski değerlendirmesi
yapılması pratik olmadığından yukarıda belirtilen hususlar değerlendirilmesi
yeterlidir.
134
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
5.1.4.2 Müşahede altına alınan hastalar için ordera;
ilaç adı, dozu,uygulama zamanı, uygulama süresi ve
yöntemini içeren bilgiler, hekim tarafından okunaklı
bir şekilde, tarih, saat belirtilerek ve kaşe kullanılarak
yazılmalıdır.
5.1.4.3 Müşahede altına alınan hastalar için orderı
alan, uygulayan sağlık personeli kendi ad-soyadı,
orderı aldığı tarih ve saatini yazarak imzalamalıdır.
5.1.4.4 Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik
yazılı bir düzenleme olmalıdır.
a) Sözel orderlerın doğrulanmasına yönelik düzenleme; sözel
olarak alınan orderın bir yere not edilmesi, tekrar okunarak
doğrulanması, hasta kimliğinin doğrulanması, ilgili hekimin
en geç ne kadar süre içinde onaylaması gerektiği (nihai kayıt
süresi) gibi konuları kapsamalıdır.
b) Hemşire ve hekimlere, konu ile ilgili eğitim verilmeli ve kayıt
altına alınmalıdır.
NOT: Hekimin yazılı istemi olmaksızın hastalara ilaç uygulanmamalıdır.
Zorunlu hallerde ve acil durumlarda sözel istem alınabilir.
Hekim belirlenen süre içinde orderını kayda geçirmelidir.
5.1.5 Acil serviste kullanılan ilaçlar ve sarf
malzemelerinin takibi uygun şekilde
yapılmalıdır.
AMAÇ: Hastane acil servisindeki ilaç ve malzeme listelerinin
ve stok düzeylerinin belirlenmesinin sağlanması ve takiplerinin yapılmasıdır.
135
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.1.5.1 Bulunması gereken temel ilaçlar listesi
oluşturulmalı kritik stok seviyeleri ve miat takipleri
otomasyon sistemi üzerinden yapılmalıdır.
a) Acil serviste bulunan ilaçların listesi ve kritik stok seviyeleri
belirlenmelidir.
b) İlaçların kritik stok seviyesi düzenli olarak takip edilmelidir.
c) İlaçların son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol
edilmelidir.
d) Son kullanma tarihi yaklaşan ilaçlar için önlem (3 ay kalan
ilaçlara uyarıcı bir etiket yapıştırmak, raflarda ön sıraya
koymak vb) alınmalıdır.
5.1.5.2 Acil serviste kullanılan tüm sarf
malzemelerinin kritik stok seviyeleri belirlenerek
miat takipleri yapılmalıdır.
a) Acil serviste bulunan tüm sarf malzemelerinin kritik stok
seviyeleri belirlenmelidir.
b) Sarf malzemelerinin kritik stok seviyesi düzenli olarak takip
edilmelidir.
c) Sarf malzemelerinin son kullanma tarihleri düzenli olarak
kontrol edilmelidir.
d) Son kullanma tarihi yaklaşan sarf malzemeleri için önlem
(miatlarının dolmasına 3 ay kalan sarf malzemelerine
uyarıcı bir etiket yapıştırmak, raflarda ön sıraya koymak vb.)
alınmalıdır.
5.1.6 Acil serviste temizlik hizmetleri kontrol altında
olmalıdır.
AMAÇ: Hasta yataklarının temiz ve düzenli tutulması; tüm tuvalet
ve banyoların temizliğinin sağlanması ve enfeksiyonların önlenmesidir.
136
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
5.1.6.1 Müşahadede yatan hastalar müşahadeden
ayrıldıktan sonra hasta yataklarındaki yastık kılıfı,
çarşaf ve nevresimler değiştirilmeli, yataklar temiz ve
düzenli tutulmalıdır.
5.1.6.2 Tuvaletler temiz tutulmalı ve tuvaletlerde sıvı
sabun, tuvalet kâğıdı, poşetli çöp kutusu olmalıdır.
a) Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, poşetli çöp kutusu
olmalıdır.
b) Yapılan temizlikler kontrol çizelgelerine kaydedilmelidir.
c) Tuvaletler, temizlik ile ilgili görevliler tarafından periyodik
olarak kontrol edilmelidir.
5.1.6.3 Acil serviste çalışan sağlık personeline CPR
(Kardio Pulmoner Resusitasyon) eğitimi verilmeli ve
bu eğitim yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır.
a) Acil serviste çalışan sağlık çalışanına ileri düzey, diğer
personele ise temel CPR eğitimi yılda en az 1 kez verilmeli ve
kayıtları bulundurulmalıdır.
NOT: CPR eğitimleri, sertifikalı eğitimciler, acil tıp uzmanları,
kardiyoloji uzmanları, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, diğer
tabipler veya CPR sertifikası olan acil tıp teknisyenleri tarafından
verilebilir.
137
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.2 AMBULANS VE AMBULANS HİZMETLERİ
5.2.1 Ambulans hizmetleri gerekli şartları
karşılamalıdır.
AMAÇ: Ambulansta; acil müdahale için gerekli tüm ekipmanın
ve ilaçların tam ve her an kullanıma hazır olmasının sağlanması;
ambulansın ve tıbbi malzemelerin periyodik temizliğinin ve bakımlarının
yapılması; hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili düzenlemelerin
yapılması; personelin mesleki ve kişisel gelişimi için ihtiyacı olan
eğitimin sağlanması; hizmet alımı yapılan ambulans hizmetlerinin
hastane yönetimi tarafından periyodik olarak denetlenmesidir.
5.2.1.1 Her vardiya değişiminde aracın kontrolü
“Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans
Hizmetleri Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılmalı ve
kayıt altına alınmalıdır.
a) Ambulansın her vardiya değişiminde kontrolü yapılmalıdır.
b) “Ambulans Günlük Kontrol Formu” her vardiya değişiminde
doldurulmalıdır.
5.2.1.2 “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirlenen ilaç
listesindeki ilaçlar araçta bulundurulmalı ve günlük
kontrolleri yapılmalıdır.
a) Ambulansta bulunan tüm ilaçların listesi hazırlanmalıdır.
b) Ambulans ekibi tarafından ilaçların kontrolü her vardiya
değişiminde yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
5.2.1.3 İlaç ve malzeme temini ile ilgili yazılı bir
düzenleme olmalıdır.
138
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
a) Ambulansta bulunması gereken ilaç ve malzemenin
zamanında temini için yazılı bir düzenleme bulunmalıdır.
5.2.1.4 Ambulansta bulunması gereken ilaçların
yönetmeliğe uygun olarak kritik stok seviyeleri
belirlenmeli ve miat takipleri yapılmalıdır.
a) İlaçların kritik stok seviyeleri belirlenmeli, günlük olarak
kontrol edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
b) İlaçların son kullanma tarihleri günlük olarak kontrol
edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
NOT: Örnekleme yolu ile sayım yapılarak kayıtların doğruluğu
teyit edilir.
5.2.1.5 “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirlenen
malzemeler araçta bulundurulmalı ve günlük
kontrolleri yapılmalıdır.
a) Ambulansta bulunan tüm malzemelerin listesi
hazırlanmalıdır.
b) Ambulans ekibi tarafından malzemelerin kontrolü her
vardiya değişiminde yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
5.2.1.6 Ambulansta bulunması gereken malzemelerin
yönetmeliğe uygun olarak kritik stok seviyeleri
belirlenmeli ve miat takipleri yapılmalıdır.
a) Malzemelerin kritik stok seviyeleri belirlenmeli, günlük
olarak kontrol edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
b) Malzemelerin son kullanma tarihleri günlük olarak kontrol
edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
NOT: Örnekleme yolu ile sayım yapılarak kayıtların doğruluğu
teyit edilmelidir.
139
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.2.1.7 Ambulanstaki canlandırma teçhizatı ve
malzemelerinin listesi olmalıdır.
a) Canlandırma teçhizat ve malzeme listesi olmalıdır.
b) Günlük olarak ambulans ekibi tarafından kontrol edilmeli ve
kayıtları tutulmalıdır.
c) Canlandırma teçhizat ve malzemeleri her zaman çalışır
durumda olmalıdır.
5.2.1.8 Ambulanstaki canlandırma teçhizatı ve
malzemeleri yetişkinlere, çocuklara ve bebeklere
yapılacak müdahaleler için uygun olmalıdır.
5.2.1.9 Oksijen tüplerinin doluluğu ve değişimi ile
ilgili yazılı bir düzenleme hazırlanmalıdır.
a) Tüplerin dolumu ile ilgili yazılı bir düzenleme
hazırlanmalıdır.
b) Tüplerin doluluğu kontrol edilmelidir.
c) Kontrol kayıtları tutulmalıdır.
5.2.1.10 Ambulansta bulunan tıbbi cihazlar düzenli
olarak kontrol edilmeli ve çalışır durumda olmalıdır
a) Ambulansta bulunan tıbbi cihazların bir listesi olmalıdır.
b) Ambulans ekibi tarafından günlük olarak cihazlar kontrol
edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
c) Cihazların çalışır durumda olduğu günlük olarak kontrol
edilerek kayıt altına alınmalıdır.
d) Çalışır durumda olmayan cihaz var ise tespit edilerek eksik
giderilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
140
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
5.2.1.11 Ambulansta bulunan tıbbi cihazların
kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.
a) Cihazların üzerinde kalibre edildiğine dair etiketler ve ilgili
birimde kalibrasyon sertifikaları bulunmalıdır
5.2.1.12 Ambulansın ve tıbbi malzemelerin günlük
temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kuralları
yazılı olarak tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.
a) Ambulansın iç-dış bölümleri ve tıbbi malzemeler temiz
olmalıdır.
5.2.1.13 Ambulansta tıbbi atık kapları ve poşetleri
bulunmalıdır
5.2.1.14 Ambulansta kullanılan ana sedyede korkuluk
bulunmalıdır.
a) Korkuluk çalışır durumda olmalıdır.
5.2.1.15 Ana sedyeye bağlanmış en az 3 adet emniyet
kemeri mekanizması bulunmalı ve. sedye omuz
kemer takımı hasta göğsü üzerinde tek merkezden
kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
5.2.1.16 Sedye, kızakları ve emniyet kemerinin
kullanılabilir durumda olmasına yönelik günlük
kontroller yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
5.2.1.17 Hasta sedyeyle ambulansa alındıktan sonra
sedye kızaklarının sabitlenmesine yönelik yazılı bir
düzenleme olmalıdır.
a) Yazılı düzenleme; sedye kızaklarının sabitlenmesinden
sorumlu personel, kızakların kontrolü vb. konuları
içermelidir.
141
5. Bölüm: Acil Servis ve Ambulanslar
5.2.1.18 Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama
riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale
durumlarında kişisel koruyucu ekipman (koruyucu
elbise, eldiven, dezenfektan ve yüz maskesi)
bulunmalıdır.
a) Kişisel koruyucu ekipman sağlık personeli tarafından
kullanılmalıdır.
5.2.1.19 Ambulansta yangın söndürme tüpü bulunmalı
ve 3 ayda bir düzenli olarak kontrol edilmelidir.
a) Yangın söndürme tüplerine erişim kolay olmalıdır.
b) Yangın söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrolü yapılmalı
ve kayıt altına alınmalıdır.
5.2.1.20 Ambulans personeline hastaya tıbbi müdahale
ile ilgili olarak temel eğitim, ileri kardiyak (yaşam),
pediatrik ve travma yaşam desteği konusunda yılda
en az bir defa eğitim aldırılmalıdır.
a) Personelin eğitim ihtiyacı planlanmalı ve düzenlenen
eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
b) Yılda en az bir defa eğitim verilmelidir.
142
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
143

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar