Disiplin İşlemlerinde Uygulunan Mevzuat

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/aksaglik/domains/aksaglik.org/private_html/modules/book/book.module on line 559.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Kanun Numarası: 3071
Kabul Tarihi: 01/11/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18571
Amaç:
Madde 1 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./23. md.)
Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./24. md.)
Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.
Dilekçe hakkı:
Madde 3 - Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.
(Ek fıkra: 02/01/2003 - 4778 S.K./25. md.) Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.
Dilekçede bulunması zorunlu şartlar:
Madde 4 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./26. md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.
Gönderilen makamda hata:
Madde 5 - Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.
İncelenemeyecek dilekçeler:
Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler.
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:
Madde 7 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./27. md.)
Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:
Madde 8 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./28. md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.
Kaldırılan hüküm:
Madde 9 - 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde
Geçici Madde 1 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük:
Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 24.10.1982; No: 17848

Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.
(Değişik: 13.1.1986 - 86/10286 K.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurların disiplin işleriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemeleri yapma yetkisi ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi ise Başbakana aittir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personelin disiplin işlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 233 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir.

Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları:
Madde 3 - Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve her kurum merkezinde ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Başkan ve Üyeleri bu Yönetmelikte belli edilen yetkililer tarafından görevlendirilmek suretiyle birer Disiplin Kurulu kurulur.
Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Disiplin Kurulunun adı İl Milli Eğitim Disiplin Kuruludur.
Bu Yönetmelikte geçen kurul deyiminden Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları anlaşılır.

Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar:
Madde 4 - Başbakanlık ile Bakanlıkların ve bunlara bağlı Müsteşarlık, Genel Müdürlük ve Başkanlıkların Kurum Merkezindeki Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda belirtilen esaslara uymak kaydıyla kurumlarınca kurulur.
a) Kurulların başkan ve üyeleri, Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşarlar, bunlara bağlı kurumlarda kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanların teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile görevlendirilirler.
b) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur.
c) Disiplin Kurullarının başkanlıklarına (a) fıkrasında sayılan memurların, üyeliklerine ise kurumların üstlendikleri ana görevlerle doğrudan ilgili birim veya birimler ile Hukuk, Personel, Teftiş veya tetkik hizmetlerini yürüten birimlerin başında bulunan memurların en yakın yardımcıları arasından görevlendirme yapılır.
d) Yüksek Disiplin Kurullarının Başkanlıklarında (a) fıkrasında sayılan memurlar, üyeliklerinde (c) fıkrasındaki belirtilen hizmet birimlerinin başında bulunan memurlar görevlendirilir.
(Yeni fıkra: RG: 21.7.2005/25882) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.
(c) ve (d) fıkraları uyarınca kurulların üyeliklerine yapılacak görevlendirme esnasında ana görevleri ile ilgili birim veya birimler için bir, yukarıda sayılan diğer birimlerin her biri için bir üye belirlenmesi zorunludur.
Personel, Hukuk, Teftiş veya Tetkik hizmetlerini yürüten birimlerden bir veya birkaçı bulunmayan kurumların Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine ana görevlerle doğrudan ilişkili birimlerden, (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla görevlendirme yapılır.
Hizmet özellikleri veya kadro ünvanlarındaki değişiklik sebebiyle kurulların başkan ve üyelerini (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kurumlar, Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşünü almak kaydıyla kurullarını farklı yapıda kurabilirler. Bu halde de (a), (b) fıkraları hükümlerine uyulması zorunludur.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan kurumların kurulları da bu maddede belirtilen esaslara göre kurulur.
Kuruluş esasları itibariyle yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda gösterilmiştir.

I - İL DİSİPLİN KURULU: (Değişik: 13.1.1986-86/10286 K.)
Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında,
a) Hukuk İşleri Müdürü,
b) Defterdar,
c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,
d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,
e) Tarım Orman ve Köyişleri Müdürü,
f) Bayındırlık ve İskan Müdüründen.

II - İL MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR DİSİPLİN KURULU: (Değişik: 13.1.1986-86/10286 K.)
Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının Başkanlığında,
a) İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,
b) İl Hukuk İşleri Müdürü,
c) İlk Öğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı,
d) Valinin görevlendireceği;
1. İlköğretim Okulu Müdürlüklerinden bir üye,
2. Orta Öğretim Kurumları (Liseler) Müdürlerinden bir üyeden.

III - BÖLGE DİSİPLİN KURULU: (Değ: RG: 21.7.2005/25882)
Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında,
a) Bölge Müdürü (Başkan),
b) Bölge Müdürü (Başkan)�nün görevlendireceği bir müdür yardımcısı,
c) Sosyal ve idari hizmetleri yürütmekle görevli amir,
d) Personel veya ünite amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden kurulur.

IV - ANAYASA MAHKEMESİ:
1 - Disiplin Kurulu,
Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığında,
a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek bir Başkatip,
b) Levazım Müdürü,
c) Zabıt Katipleri ve Personel Müdürlüğü memurları arasından Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek birer kişiden.
2 - Yüksek Disiplin Kurulu;
Genel Sekreter veya en kıdemli Raportörün Başkanlığında.
a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek iki Raportör,
b) Kararlar Müdürü,
c) Personel Müdürü veya en kıdemli Başkatipten.

V � MAHALLİ İDARELERİN DİSİPLİN KURULLARI:(Değ: RG: 21.7.2005/25882)

A. İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN KURULU:
Valinin veya genel sekreterin başkanlığında,
a) İl hukuk işleri müdürü, hukuk işleri müdürü yoksa, valinin il idare kurulu üyeleri arasından görevlendireceği bir kişi,
b) Vali tarafından belirlenecek bir birim müdürü,
c) İl daimi encümeni üyelerinin kendi aralarında bir yıl içinde seçecekleri iki üyeden,
kurulur.

B. BELEDİYE DİSİPLİN KURULU:
1) Büyük şehir Belediyelerinde; genel sekreter veya başkanın görevlendireceği genel sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında;
a) Hukuk müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,
b) Personel şube müdürü,
c) Kararlar şube müdürü,
d) Fen işleri daire başkanlığından görevlendirilecek bir şube müdüründen
kurulur.
2) Belediyelerde; belediye başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümenin atanmış üyelerinden kurulur.

C. BİRLİK DİSİPLİN KURULU:
Birlik disiplin kurulu, birlik encümenidir.

D. MAHALLİ İDARELERİN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU:
Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruludur. Ancak, büyük şehir belediye başkanlıklarında bu kurullar büyük şehir belediye encümeninden teşekkül eder.

Kurullarda görevlendirilmeyecek olanlar:
Madde 5 - Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi 3. maddede sayılan kurullarda görevlendirilemezler.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar:
Madde 6 - Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

Üyelerin görev süresi:
Madde 7 - Kurulların Başkan ve Üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır.
Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Kurulların görev alanları:
Madde 8 - (Değişik: 13.1.1986 - 86/10286 K.)
Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından Bakanlar Kurulu kararı veya ortak kararlar atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ilgili İl Disiplin Kuruluna; illerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ise ilgili İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kuruluna aittir. Yukarıda sayılan memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları hakkında bunların bağlı bulundukları kurumların Yüksek Disiplin Kurullarınca karar verilir.
İl özel idarelerinde, belediyelerde, bu kurumların kurdukları birliklerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri ilgisine göre özel idare, belediye veya birlik disiplin kurulunca incelenip karara bağlanır.
İkinci fıkrada sayılan kurumlarda görevli memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile ilgili işleri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca görülür. Büyük Şehir Belediyelerinde çalışan memurlar hakkında Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verme yetkisi Büyük Şehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kuruluna aittir.
Başbakan, Bakanlar ve en üst disiplin amirlerince doğrudan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı veren amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca karara bağlanır.
İllerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta çalışan öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin, kaymakam ve valilerce verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları, İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurullarınca karara bağlanır.
Devlet Bakanlıklarında görevli memurların disiplin işleri, Başbakanlığın yetkili Kurulunca görülür.
Kefalet sandıkları, döner sermayeli kuruluşlar ve kanunlarla kurulan fonlarda görevli memurların disiplin işlerinde, bu kuruluşların bağlı veya ilgili oldukları kurumlardaki kurullar yetkilidir.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar:
Madde 9 - Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.
Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.
Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.

Toplantı yeter sayısı:
Madde 10 - Üç kişilik Kurullar üye tam sayısı ile üye sayısı 3'den fazla olan Kurullar salt çoğunlukla toplanır.
Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde Kurula vekilleri, seçimle gelenlerin yedekleri katılır.
Kurulların başkanlarının 6. maddedeki sebepler ile toplantılara katılamamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.
Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde gözönünde bulundurulmaz.

Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulü:
Madde 11 - Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararlarını verirler.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir.

Yüksek Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulleri:
Madde 12 - Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır.
Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

Kurulların görüşme usulü:
Madde 13 - Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir.
Konu nun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.
Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Kararların yazılması:
Madde 14 - Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır.
Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

Kararların tebliği:
Madde 15 - Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler kademe ilerlemesinin durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine Dair esaslar:
Madde 16 - (Değişik: RG: 21.7.2005/25882) Disiplin amirleri, bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir.
Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.
Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında misyon şefleri buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler. Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması bu esasa göre tespit edilir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.
Ayrıca disiplin işlerinde denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak için, yukarıdaki fıkrada sayılan disiplin amirlerinin birinci sicil amiri oldukları memurlar ve bakanlıkların doğrudan bakana bağlı birimlerinin başında bulunanlar idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların disiplin amiri olarak tayin ve tespit edilirler.
Yukarıdaki fıkrada sayılanların birinci sicil amiri oldukları memurlar ile şube müdürlerinin de idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların disiplin amiri olarak tayin ve tespit edilmeleri şarttır.
Kurumların gerekçeli tekliflerinin Devlet Personel Başkanlığınca uygun bulunması halinde daha alt seviyedeki idari kademelerin başında bulunan memurlara da disiplin amirliği yetkisi tanınabilir.
Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, kaymakam ilçe, valiler il, belediye başkanları belediye teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler.
Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridirler.
Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir.
Bölge müdürlüklerinin ilçe teşkilatındaki birimlerinin başında bulunan ilçe idare şube başkanlarının disiplin amiri kaymakam, üst disiplin amiri vali; il teşkilatındaki il idare şube başkanlarının disiplin amiri ise vali olup, bu il idare şube başkanları hakkında özel yönetmeliklere ekli cetvellerde üst disiplin amiri tespit edilmez.
Ancak, bölge müdürlüklerinde bölge müdürleri il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında, il idare şube başkanları ise ilçe idare şube başkanları ve ilçe teşkilatında görevli memurlar hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.

Sicil Amirleri ile Misyon Şeflerinin yetkileri:
Madde 17 - Disiplin Amiri olarak tespit edilmeyen sicil amirleri sicil yönünden kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında varsa sıralı üst sicil amirleri yoluyla, yoksa doğrudan ilgili disiplin amirlerine başvurabilirler. Disiplin amirleri başvurular hakkında gerekli soruşturmayı yaptırıp sonucuna göre hareket ederler.
Yurtdışında Misyon Şefleri, Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığına başvurarak ilgili kurumca soruşturma yapılmasını isterler. İlgili kurumlarca yapılan soruşturmanın sonucundan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilmesi zorunludur.

Disiplin Amirlerinin yetkileri:
Madde 18 - Disiplin Amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye,
Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye,
Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya,
yetkilidirler.

Disiplin Amirlerinin sorumlulukları:
Madde 19 - Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış için de kullanmak ile yükümlüdürler.
Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;
a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,
b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,
c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak,
zorundadırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik:
Madde 20 - Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:
Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 12.1.1983, Sayı: 17926

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, sözleşmeli ve yevmiyeli personel; Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üye ve Yedek Üyeleri ile raportörleri; 2656 sayılı Hakimler Kanununun 2661 sayılı Kanunla değiştirilen 18 ve 19 uncu maddeleri uyarınca bu Kanuna eklenen (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen Adli ve İdari Yargı mensupları; Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kurumlarda çalışan öğretim elemanları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

İKİNCİ KISIM
ŞİKAYET

Şikayet Hakkı:
Madde 3 - Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler.

Toplu Şikayet Yasağı:
Madde 4 - Birden fazla Devlet Memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları yasaktır.
Bir veya aynı hadise birden fazla memurun şikayetlerine sebep veya konu olursa bunların herbiri, ayrı ayrı ve tek başına şikayet haklarını kullanabilirler.

Yapılma Şekli:
Madde 5 - Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.
Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır (Örnek: 1).
Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur.
Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir.
Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir.Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır.

Karar Mercii:
Madde 6 - Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir.
Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler.

Yapılacak İşlemler:
Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

Süre:
Madde 8 - Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.
Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İtiraz:
Madde 9 - Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.
İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

Şikayet Edenin Sorumluluğu:
Madde 10 - Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez.
Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
MÜRACAAT

Müracaat Hakkı:
Madde 11 - Devlet Memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler.

Karar Mercii:
Madde 12 - Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.
Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.
Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler.

Madde 13 - Bu yönetmeliğin 4, 5, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet Memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
DİĞER HÜKÜMLER

Amirlerin sorumlulukları:
Madde 14 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.

Diğer kamu görevlilerinin durumu :
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan sözleşmeli ve geçici personel; aynı Kanunun ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddeleri kapsamına giren personel; ek geçici 9 ncu maddede sayılan kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel hakkında da uygulanır.
Birinci fıkra kapsamına giren ve memur olmayan personelin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı şikayet ve müracaatları hakkında tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük:
Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖRNEK - 1
YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH
GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
MEMLEKETİ :
DOĞUM TARİHİ :
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO :

ÖZÜ :
DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ
AMİR'İN MAKAM ÜNVANI
DİLEKÇENİN METNİ

İMZA
PUL
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN
CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5525
Kabul Tarihi : 22/6/2006

Disiplin affının kapsamı

MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

Disiplin cezalarına karşı açılan davalar

MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

Af kapsamı dışında kalan personel

MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
RESMİ GAZETE
Tarih : 08 Mart 1995
Sayı : 22221
Sağlık Bakanlığı
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında
görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevli
bütün personeli kapsar.
Dayanak :
Madde 3- Bu Yönetmelik 17.9.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında Yönetmeliğin değişik
16’ ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır .
Disiplin Amirleri
Madde 4- Disiplin Amirleri; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak
amacı ile Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt
içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara
ve yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası
verme yetkisine sahiptirler.
Üst Disiplin Amirleri kendinden önce gelen Disiplin Amirlerinin ve bunlara bağlı olan
personelin de aynı zamanda disiplin amiri sıfatına haizdirler. Geçici olarak, asıl görev yerinin
dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu yönetmelik ekinde belirtilen geçici olarak
çalıştığı birimdeki disiplin amiridir.
Diğer Hususlar
Madde 5- Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan birimler,
il merkezindeki birimler statüsünde değerlendirilecektir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 6- Bakanlık Makamı'nın 22.1.1988 tarih ve 112692 sayılı onayı ile yürürlüğe
konulan Sag1ık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele disiplin cezası
vermeye yetkili amirleri gösterir Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
SIRA NO : BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1 Bakan Müşavirleri ve özel Kalem Müdürü Bakan
2 Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel Özel Kalem Md.
3 Bakan Müşavirliği Sekreteryasında çalışan personel Bakan Müşaviri
B MÜSTEŞARLIK
1 Müsteşar Bakan
2 Müsteşar Yardımcıları Müsteşar Bakan
3 Müsteşarlık Sekreteryasında çalışan personel Müsteşar
4 Müsteşar Yarddımcılığı Sekreteryasında çalışan persone Müsteşar Yrd.
C TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
1 Teftiş kurulu Başkanı Bakan
2 Başmüfettiş, Müfettişler, Müfettiş Yard. Ve Şube Müdürü Teftiş Kur. Bşk. Bakan
3 Diğer Personel Şube Müdürü Teftiş Kur. Bşk.
D HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1 1. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan
2 Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müş. Müsteşar
3 Diğer Personel Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müş.
E ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
1 A.P.K. Kurulu Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
2 Daire Başkanı A.P.K. Kur. Başk. Müsteşar Yrd.
3 Şube Müdürü ve A.P.K. Uzmanı Daire Başkanı A.P.K. Kur. Başk.
4 Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
F GENEL MÜDÜRLÜKLER
1 Genel Müdür Müsteşar Yrd. Müsteşar
2 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yrd.
3 Daire Başkanı Genel Müd. Yrd. Genel Müdür
4 Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müd. Yrd.
5 Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
6 Genel Müdürlük Sekreteryasında çalışan personel Genel Müdür
7 Genel Müdür Yardımcısı Sekreteryasında çalışan personel Genel Müd. Yrd.
G MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI
1 Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
2 Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
3 Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
4 Daire Tabipliği (İdari ve Mali işler Dai. Başkanlığı)
a Daire Baştabibi Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
b Diğer Personel Daire Baştabibi Daire Başkanı
H SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
1 Savunma Sekreteri Müsteşar Bakan
2 Savunma Uzmanı Savunma Sekr. Müsteşar
3 Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekr. İçişleri Bak.
Siv.Sav.Gn.Md.
4 Diğer Personel Savunma uzm. Veya
Siv.Sav.Uzm.
Savunma Sekr.
I BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
1 Basın Müşaviri Müsteşar Bakan
2 Diğer Personel Basın Müşaviri Müsteşar Yardımcısı
DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
MERKEZ TEŞKILATI
TAŞRA TEŞKİLATI
DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
SIRA NO: BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
A SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
1 Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü Vali
3 Sivil Savunma Uzmanı Sağlık Müdürü Sivil Savunma Sekreteri
4 Şube Müdürü Sağlık Müdür Yrd. Sağlık Müdürü
5 Diğer Personel Şube Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı
B SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ
1 Okul Müdürü Sağlık Müdürü Vali
2 Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler Okul Müdürü Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel ve Öğrenciler Okul Md. Yrd. Okul Müdürü
C DEPO VE TAMIRHANE MÜDÜRLÜKLERİ
1 Müdür Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü
3 Tabip ve Mühendis Müdür Sağlık Müdür Yrd.
4 Teknik Hizmetler Sınıfı Personel Böl. Veya Atöl.Şef. Müdür Yard.
5 SağlıkPersoneli Sorumlu Tabip Müdür Yard.
6 Diğer Personel Müdür Yard. Müdür
D YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARI
(Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ruh Sağlığı
Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri, v.b.)
a İl Merkezlerinde
1 Başhekim veya Sorumlu Tabip Sağlık Müdürü Vali
2 Diğer Personel Başhekim veya Sağlık Müdürü
Sorumlu Tabip
b İlçe Merkezlerinde
1 Başhekim veya Sorumlu Tabip (*) Sağlık Grup Bşk. Kaymakam
2 Diğer Personel (**) Başhekim veya Sağlık Grup Bşk.
Sorumlu Tabip
E YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI
(I) EĞİTİM HASTANLERİ
1 Başhekim Sağlık Müdürü Vali
2 Başhekim Yrd.,Klinik ve Lab.Şefleri,Hastane Müdürü
ve Başhemşire Başhekim Sağlık Müdürü
3 Klinik ve Labaratuvar Şeflikleri bünyesinde çalışan;
Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Hekim, Asistan,
Mühendis, Fizyoterapist,Diyetisyen,Sosyal Çalışmacı,
Kimyager,Biyolog,Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,
Tıbbi Teknolog,Sağlık Memuru,Anestezi,Röntgen,
Labaratuvar ve Fizik Tedavi Teknisyenleri v.b. Klinik ve Lab. Şefi Başhekim
4 Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Tabip,Diştabibi,
Eczacı,Mühendis,Tıbbi Teknolog,Sosyal Çalışmacı,
Diyetisyen,Fizyoterapist v.b. Başhekim Yrd. Başhekim
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Kln.Lab.Şef veya
Hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Ser.Sor.Uz.Hek.
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne
bağlı olarak çalışan diğer personel Hastane Müdürü Başhekim Yrd.
7 Sivil Savunma Uzmanı Başhekim Savunma Sek.
(*) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; Disiplin Amiri Kaymakam'dır
(**) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; Üst Disiplin Amiri Kaymakam'dır
TAŞRA TEŞKİLATI
DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
SIRA NO: BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
(II) DİĞER YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA
a İllerde
1 Başhekim Sağlık Müdürü Vali
2 Başhekim Yrd.,Uzm.Hekim,Hast.Müdürü ve Başhemşire Başhekim Sağlık Müdürü
3 Tabip, Diştabibi,Eczacı,Tıbbi Teknolog,Diyetisyen,
Sosyal Çalışmacı, Mühendis,Kimyager,Biyolog,
Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Fizyoterapist v.b. Başhekim Yrd. Başhekim
4 Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık Teknisyeni, Servis Sorumlusu
Sağlık Memuru v.b. Hekim Başhekim
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Servis Sorumlusu
hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Hekim
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne
bağlı olarak çalışan diğer pesonel Hastane Müdürü Başhekim Yardımcısı
b İlçelerde
1 Başhekim (*) Sağlık Grup Başk. Sağlık Müdürü
2 Başhekim Yardımcısı,Uzman Hekim,Hastane Müdürü
ve Başhemşire (**) Başhekim Sağlık Grup Başkanı
3 Pratisyen Hekim,Diştabibi,Eczacı,Diyetisyen,Biyolog,
Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Mühendis,Kimyager,Psikolog, Kıdemli Tabip veya
Fizyoterapist v.b. Başhekim Yrd. Başhekim
4 Sağlık Memuru,Röntgen,Anestezi,Laboratuvar ve Servis Sorumlu Başhekim veya
Sağlık Teknisyenleri v.b. Tabibi Sorumlu Hekim
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Başhekim veya
hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Ser.Sor. Hekim
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne Kıdemli Tabip veya
bağlı olarak çalışan diğer pesonel Hastane Müdürü Başhekim Yardımcısı
F SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
a İllerde
1 Okul Müdürü Sağlık Müdürü Vali
2 Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler Okul Müdürü Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Okul Müdür Yrd. Okul Müdürü
b İlçelerde
1 Okul Müdürü Kaymakam Sağlık Müdürü
2 Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler Okul Müdürü Kaymakam
3 Diğer Personel Okul Müdür Yrd. Okul Müdürü
G SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI
1 Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Sağlık Müdürü
2 Diğer Personel Sağlık Grup Başk. Kaymakam
H SAĞLIK MÜZELERİ
1 Müdür Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yard. Müdür
I HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
a İllerde
1 Müdür Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yard. Müdür
b İlçelerde
1 Müdür (*) Sağlık Grup Başk. Kaymakam
2 Müdür Yardımcısı (**) Müdür Sağlık Grup Başk.
3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür
(*) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; Disiplin Amiri Kaymakam'dır
(**) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; Üst Disiplin Amiri Kaymakam'dır

Sicil Amirleri Yönetmeliği
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra
teşkilatında görevli personelin sicil amirlerini tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında
görevli bütün personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ’nun 112 nci
maddesi ile 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ‘nin 11 nci ve 30 ncu maddeleri uyarınca
hazırlanmıştır.
Sicil Amirleri
Madde 4- Kapsam maddesinde belirtilen memurların sicil amirleri ekli
cetvelde gösterilmiştir.
Diğer Hususlar
Madde 5- Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan
birimler, il merkezindeki birimler statüsünde değerlendirilecektir.
Madde 6- Aksine bir hüküm olmadıkça; birinci sicil amiri, sicil raporu
düzenleyerek memura en yakın amirdir. İkinci sicil amiri birinci sicil amirinin en
yakın amiridir. Üçüncü sicil amiri bir ve ikinci sicil amirinin değerlendirmeleri
arasında farklılık olması halinde görüşüne başvurulacak amir olup, ikinci derece sicil
amirinin teşkilat itibariyle en yakın amiridir.
Madde 7- Geçici görevli personel, geçici görevin süresi yıl içinde 6 ayı geçtiği
takdirde, görevli olduğu birimin kural ve amirlerine tabidir. Bu personelin sicil
raporları, mahiyetinde çalıştığı sicil amirince düzenlenecektir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 8- Bakanlık Makamı’nı n 8.1.1987 tarih ve 490 sayılı onayı ile
yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığında Çalışan Personeline Ait Sicil Raporu Vermeye
Yetkili Amirleri Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
1.SİCİL AMİRİ 2.SİCİL AMİRİ 3.SİCİL AMİRİ
A
1 Bakan Müşavirleri ve özel Kalem Müdürü Bakan
2 Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel Özel Kalem Md.
3 Bakan Müşavirliği Sekreteryasında çalışan personel Bakan Müşaviri
B
1 Müsteşar Bakan
2 Müsteşar Yardımcıları Müsteşar Bakan
3 Müsteşarlık Sekreteryasında çalışan personel Müsteşar
4 Müsteşar Yarddımcılığı Sekreteryasında çalışan personel Müsteşar Yrd.
C
1 Teftiş kurulu Başkanı Bakan
2 Başmüfettiş, Müfettişler, Müfettiş Yard. Ve Şube Müdürü Teftiş Kur. Bşk. Bakan
3 Diğer Personel Şube Müdürü Teftiş Kur. Bşk. Bakan
D
1 1. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan
2 Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müş. Müsteşar Bakan
3 Diğer Personel Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müş. Müsteşar
E
1 A.P.K. Kurulu Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar Bakan
2 Daire Başkanı A.P.K. Kur. Başk. Müsteşar Yrd. Müsteşar
3 Şube Müdürü ve A.P.K. Uzmanı Daire Başkanı A.P.K. Kur. Başk. Müsteşar Yrd.
4 Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı A.P.K. Kur. Başk.
F
1 Genel Müdür Müsteşar Yrd. Müsteşar Bakan
2 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yrd. Müsteşar
3 Daire Başkanı Genel Müd. Yrd. Genel Müdür Müsteşar Yrd.
4 Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müd. Yrd. Genel Müdür
5 Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müd. Yrd.
6 Genel Müdürlük Sekreteryasında çalışan personel Genel Müdür
7 Genel Müdür Yardımcısı Sekreteryasında çalışan personel Genel Müd. Yrd.
G
1 Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar Bakan
2 Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
3 Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
4
a Daire Baştabibi Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
b Diğer Personel Daire Baştabibi Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
H
1 Savunma Sekreteri Müsteşar Bakan
2 Savunma Uzmanı Savunma Sekr. Müsteşar Bakan
3 Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekr. İçişleri Bak.
Siv.Sav.Gn.Md.
4 Diğer Personel Savunma uzm.
Veya Siv.Sav.Uzm.
Savunma Sekr. Müsteşar
I
1 Basın Müşaviri Müsteşar Bakan
2 Diğer Personel Basın Müşaviri
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜKLER
MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI
BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
MERKEZ TEŞKILAT
SİCİL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR SIRA NO: SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜSTEŞARLIK
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Daire Tabipliği (İdari ve Mali işler Dai. Başkanlığı)
TAŞRA TEŞKİLATI
SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
SIRA NO: SİCİL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ
A SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
1 Sağlık Müdürü Vali Müsteşar Bakan
2 Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
3 Sivil Savunma Uzmanı Sağlık Müdürü Savunma Sekreteri Siv.Sav.Gen.Müd.
4 Şube Müdürü Sağlık Müdür Yrd. Sağlık Müdürü Vali
5 Diğer Personel Şube Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü
B SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ
1 Okul Müdürü Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler Okul Müdürü Sağlık Müdürü Vali
3 Diğer Personel ve Öğrenciler Okul Md. Yrd. Okul Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı
C DEPO VE TAMIRHANE MÜDÜRLÜKLERİ
1 Müdür Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü Vali
3 Tabip ve Mühendis Müdür Sağlık Müdür Yrd. Sağlık Müdürü
4 Teknik Hizmetler Sınıfı Personel Böl. Veya Atöl.Şef. Müdür Yard. Müdür
5 SağlıkPersoneli Sorumlu Tabip Müdür Yard. Müdür
6 Diğer Personel Müdür Yard. Müdür Sağlık Müdür Yardımcısı
D YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARI
(Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ruh Sağlığı
Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri, v.b.)
a İl Merkezlerinde
1 Başhekim veya Sorumlu Tabip Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Diğer Personel Başhekim veya Sağlık Müdür Yrd. Sağlık Müdürü
Sorumlu Tabip
b İlçe Merkezlerinde
1 Başhekim veya Sorumlu Tabip (*) Sağlık Grup Bşk. Kaymakam Sağlık Müdürü
2 Diğer Personel (**) Başhekim veya Sağlık Grup Bşk. Kaymakam
Sorumlu Tabip
E YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI
(I) EĞİTİM HASTANLERİ
1 Başhekim Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Başhekim Yrd.,Klinik ve Lab.Şefleri,Hastane Müdürü
ve Başhemşire Başhekim Sağlık Müdürü Vali
3 Klinik ve Labaratuvar Şeflikleri bünyesinde çalışan;
Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Hekim, Asistan,
Mühendis, Fizyoterapist,Diyetisyen,Sosyal Çalışmacı,
Kimyager,Biyolog,Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,
Tıbbi Teknolog,Sağlık Memuru,Anestezi,Röntgen,
Labaratuvar ve Fizik Tedavi Teknisyenleri v.b. Klinik ve Lab. Şefi Başhekim Sağlık Müdür Yrd.
4 Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Tabip,Diştabibi,
Eczacı,Mühendis,Tıbbi Teknolog,Sosyal Çalışmacı,
Diyetisyen,Fizyoterapist v.b. Başhekim Yrd. Başhekim Sağlık Müdür Yrd.
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Kln.Lab.Şef veya
Hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Ser.Sor.Uz.Hek. Başhekim
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne
bağlı olarak çalışan diğer personel Hastane Müdürü Başhekim Yrd. Başhekim
7 Sivil Savunma Uzmanı Başhekim Savunma Sek. Siv.Sav.Gen.Müd.
(*) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; 1.sicil amiri Kaymakam, 2. sicil amiri Sağlık Müdürü, 3. sicil amiri Vali'dir.
(**) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; 2. sicil amiri Kaymakam, 3. sicil amiri Sağlık Müdürüdür.
RESMİ GAZETE
Tarih : 08 Mart 1995
Sayı : 22221
TAŞRA TEŞKİLATI
SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
SIRA NO: BİRİMLER VE PERSONELİ 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ
(II) DİĞER YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA
a İllerde
1 Başhekim Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Başhekim Yrd.,Uzm.Hekim,Hast.Müdürü ve Başhemşire Başhekim Sağlık Müdürü Vali
3 Tabip, Diştabibi,Eczacı,Tıbbi Teknolog,Diyetisyen,
Sosyal Çalışmacı, Mühendis,Kimyager,Biyolog,
Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Fizyoterapist v.b. Başhekim Yrd. Başhekim Sağlık Müd. Yrd.
4 Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık Teknisyeni, Servis Sorumlusu
Sağlık Memuru v.b. Hekim Başhekim Sağlık Müd. Yrd.
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Servis Sorumlusu
hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Hekim Başhekim
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne
bağlı olarak çalışan diğer pesonel Hastane Müdürü Başhekim Yardımcısı Başhekim
b İlçelerde
1 Başhekim (*) Sağlık Grup Başk. Kaymakam Sağlık Müdürü
2 Başhekim Yardımcısı,Uzman Hekim,Hastane Müdürü
ve Başhemşire (**) Başhekim Sağlık Grup Başkanı Kaymakam
3 Pratisyen Hekim,Diştabibi,Eczacı,Diyetisyen,Biyolog,
Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Mühendis,Kimyager,Psikolog,
Fizyoterapist v.b. (***) Başhekim Yrd. Başhekim Sağlık Grup Başkanı
4 Sağlık Memuru,Röntgen,Anestezi,Laboratuvar ve Servis Sorumlu
Sağlık Teknisyenleri v.b. Tabibi Başhekim Yardımcısı Başhekim
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve
hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Ser.Sor. Hekim Başhekim
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne
bağlı olarak çalışan diğer pesonel Hastane Müdürü Başhekim Yardımcısı Başhekim
F SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
a İllerde
1 Okul Müdürü Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler Okul Müdürü Sağlık Müd. Yrd. Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Okul Müdür Yrd. Okul Müdürü Sağlık Müd. Yrd.
b İlçelerde
1 Okul Müdürü Kaymakam Sağlık Müdürü Vali
2 Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler Okul Müdürü Kaymakam Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Okul Müdür Yrd. Okul Müdürü Kaymakam
G SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI
1 Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Sağlık Müdürü Vali
2 Diğer Personel Sağlık Grup Başk. Kaymakam Sağlık Müdürü
H SAĞLIK MÜZELERİ
1 Müdür Sağlık Müd. Yrd. Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müd. Yrd. Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yard. Müdür Sağlık Müd. Yrd.
I HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
a İllerde
1 Müdür Sağlık Müd. Yrd. Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müd. Yrd. Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yard. Müdür Sağlık Müd. Yrd.
b İlçelerde
1 Müdür (*) Sağlık Grup Başk. Kaymakam Sağlık Müd. Yrd.
2 Müdür Yardımcısı (**) Müdür Sağlık Grup Başk. Kaymakam
3 Diğer Personel (***) Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Grup Başk.
(*) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; 1.sicil amiri Kaymakam, 2. sicil amiri Sağlık Müdürü, 3. sicil amiri Vali'dir.
(**) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; 2. sicil amiri Kaymakam, 3. sicil amiri Sağlık Müdürüdür.
(***) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; 3. sicil amiri Kaymakamdır.

TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA NO: SİCİL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
1.SİCİL AMİRİ 2.SİCİL AMİRİ 3.SİCİL AMİRİ
(II) DİĞER YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA
a) İllerde
1 Baştabip Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Baştabip Yardımcısı, Uzman Tabip, Hastane Müdürü ve Başhemşire Baştabip Sağlık Müdürü Vali
3 Tabip, Diştabibi,Eczacı,Tıbbi Teknolog,Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Mühendis, Kimyager,Biyolog, Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Fizyoterapist, Avukat v.b. Baştabip Yardımcısı Baştabip Sağlık Müdür Yardımcısı
4 Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru v.b. Servis Sorumlusu Tabip Baştabip Sağlık Müdür Yardımcısı
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Servis Sorumlusu Tabip Baştabip
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel Hastane Müdürü Baştabip Yardımcısı Baştabip
b) İlçelerde
1 Baştabip Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Vali
2 Baştabip Yardımcısı,Uzman Tabip,Hastane Müdürü ve Başhemşire Baştabip Sağlık Grup Başkanı Kaymakam
3 Pratisyen Tabip,Diştabibi,Eczacı, Diyetisyen,Biyolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Mühendis, Kimyager,Psikolog, Fizyoterapist, Avukat v.b. Baştabip Yardımcısı Baştabip Sağlık Grup Başkanı
4 Sağlık Memuru,Röntgen, Anestezi,Laboratuvar ve Sağlık Teknisyenleri v.b. Servis Sorumlusu Tabip Baştabip Yardımcısı Baştabip
5 Hemşire, Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Servis Sorumlusu Tabip Baştabip
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel Hastane Müdürü Baştabip Yardımcısı Baştabip
F SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI
1 Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Vali
2 Diğer Personel Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Vali
G SAĞLIK MÜZELERİ
1 Müdür Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdür Yardımcısı
H HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
a) İllerde
1 Müdür Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdür Yardımcısı
b) İlçelerde
1 Müdür Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Grup Başkanı Kaymakam
3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Grup Başkanı
TAŞRA TEŞKİLATI
DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ
SIRA NO: BİRİMLER VE PERSONELİ
DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI (II) DİĞER YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA)
a) İllerde
1 Baştabip Sağlık Müdürü Vali
2 Baştabip Yardımcısı, Uzman Tabip, Hastane Müdürü ve Başhemşire Baştabip Sağlık Müdür Yardımcısı
3 Tabip, Diştabibi,Eczacı,Tıbbi Teknolog,Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Mühendis, Kimyager,Biyolog, Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Fizyoterapist, Avukat v.b. Baştabip Yardımcısı Baştabip
4 Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru v.b. Servis Sorumlusu Tabip Baştabip
5 Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Servis Sorumlusu Tabip
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel Hastane Müdürü Baştabip Yardımcısı
b) İlçelerde
1 Baştabip Sağlık Grup Başkanı Kaymakam
2 Baştabip Yardımcısı,Uzman Tabip,Hastane Müdürü ve Başhemşire Baştabip Sağlık Grup Başkanı
3 Pratisyen Tabip,Diştabibi,Eczacı, Diyetisyen,Biyolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Mühendis, Kimyager,Psikolog, Fizyoterapist, Avukat v.b. Baştabip Yardımcısı Baştabip
4 Sağlık Memuru,Röntgen, Anestezi,Laboratuvar ve Sağlık Teknisyenleri v.b. Servis Sorumlusu Tabip Baştabip veya Sorumlu Tabip
5 Hemşire, Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel Başhemşire Baştabip veya Servis Sorumlusu Tabip
6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel Hastane Müdürü Baştabip Yardımcısı
F SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI
1 Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Vali
2 Diğer Personel Sağlık Grup Başkanı Kaymakam
G SAĞLIK MÜZELERİ
1 Müdür Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür
H HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
a) İllerde
1 Müdür Sağlık Müdürü Vali
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü
3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür
b) İlçelerde
1 Müdür Sağlık Grup Başkanı Kaymakam
2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Grup Başkanı
3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar