Ek Ödeme Yönetmeliği 6. Bölüm Personel Ek Ödeme Hesaplamaları


ALTINCI BÖLÜM
Kurumlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kurumlarda net performans puanının hesaplanması
MADDE 17- (Madde Değ: RG: 25.8.2007/26624) (1) Kurumlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
A) Devlet Hastaneleri
1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları
a) Baştabip
Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2) Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)”
b) Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları:
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2) Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları:
Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.
Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi Katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri
Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer İlgili Uzmanlar
Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.
(Kadro yatak sayısı 250 veya 250’den az ise 1 Uzman Tabip
Kadro yatak sayısı 250’den fazla, 500 veya 500’den az ise 2 Uzman Tabip
Kadro yatak sayısı 500’den fazla, 1000 veya 1000’den az ise 3 Uzman Tabip
Kadro yatak sayısı 1000’den fazla ise 4 Uzman Tabip)
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
Laboratuvarda görev yapan her branş, yukarıda belirtilen kriter çerçevesinde kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilir. İlgili branşta görev yapan uzman tabip sayısı hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.
Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
4) Diyaliz, Yanık, Yenidoğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Tabipler, Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabip ve Uzman Tabipler
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:
O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,
O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip,
O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip,
O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,
1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.
Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
5) Döner sermaye komisyonu tarafından 5 inci maddenin (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan Uzman Tabipler:
Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması/o branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
6) Diğer Personel (Tabip Dışı Personel)
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
B) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları
a) Baştabip
Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
b) Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.
Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar
2.1) Klinik Şefleri
Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar
Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
2.3) Asistanlar
Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)
2.4) Diğer Personel
Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Biyokimya, Mikrobiyoloji Klinikleri ve Diğer Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Personel
3.1) Klinik Şefi
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
3.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)
3.3) Asistanlar
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)
3.4) Diğer Personel
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
4) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar
4.1) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı – (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı
4.2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı
4.3) Diğer Personel
Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

YEDİNCİ BÖLÜM
Kuruluşlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kuruluşlarda net performans puanının hesaplanması
MADDE 18- (1) Kuruluşlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) İdari Kadrolarda Görevli (İl Sağlık Müdürlüğü Personeli), 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan Personel
Net Performans Puanı= (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )+( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
b) Sağlık Grup Başkanlıklarında görevli personel ile 112 Acil sağlık hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri
Net Performans Puanı= (Sağlık Grup Başkanlığı(İlçe) Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
c) Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri
Sağlık Ocağı Sorumlu Tabiplerinin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1) Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi)X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2) Net Performans Puanı= ((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı +((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Tabip ve Diş Tabibi) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
ç) Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip Ve Diş Tabipleri
Net Performans Puanı= ((Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı + ((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
d) Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Tabip Dışı Personel
Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı
MADDE 19- (1) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personele ait net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

Ek ödeme matrahı
MADDE 20- (1) Kurum ve kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

Ek ödeme zamanı
MADDE 21- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek ödeme yapılmayacak personel
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz.

Kanunî kesintiler
MADDE 23- (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendinde belirtilen Yönerge (3) ay içerisinde çıkarılır. Bu Yönerge yürürlüğe girinceye kadar kurumsal performans katsayısı (1) olarak uygulanır

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2005 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 2005 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 2006 yılında ödenebilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (Madde Değ: RG: 25.8.2007/26624) (1) Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde, aile hekimliği sistemi dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele, aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren, döner sermayeden yapılacak ek ödeme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. Bu madde ile getirilen değişiklikler dışında bu Yönetmelikteki diğer esasların uygulanmasına devam edilir.
a) Aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami %65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.
b) Döner sermaye komisyonu, her dönem ayrı ayrı ildeki tüm toplum sağlığı merkezlerinin bu maddenin (h) bendindeki listede yer alan kriterlere göre performans puanlarını belirler.
c) Her dönem sonunda bu maddenin (h) bendindeki listede yer alan kriterlere göre, döner sermaye komisyonu tarafından belirlenen performans puanları toplanarak toplum sağlığı merkezi performans puanı bulunur.
ç) Toplum sağlığı merkezi performans puanları toplamı, merkez sayısına bölünerek il performans puan ortalaması bulunur.
d) Aile hekimliği sürecinde eski faaliyetlerini sürdüren sağlık merkezi, sağlık ocağı, sağlık evi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ve dispanserlerde çalışan personel, bu maddenin (ç) bendine göre bulunan il performans puan ortalamasından hizmet alanı kadro-unvan katsayılarına göre değerlendirilir.
e) Net Performans Puanlarının Hesaplanması:
1) Toplum Sağlığı Merkezi Personeli Net Performans Puanı:
Net Performans Puanı = (Toplum Sağlığı Merkezi Performans Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (varsa) Mesai Dışı Çalışma Puanı
Bu bent uyarınca yapılacak net performans puan hesaplanmasında Toplum Sağlığı Merkezleri için öngörülen personel sayısına (Bakanlıkça belirlenen personel dağılım cetvelinde öngörülen personel sayısı), varsa il veya ilçede bulunan “ilgili Toplum Sağlığı Merkezi ile entegrasyonu gerçekleşmemiş” Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ile Verem Savaş Dispanserlerine ait Bakanlıkça belirlenen personel dağılım cetvelinde öngörülen personel sayıları da eklenir.
Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan her unvandaki personel sayısı personel dağılım cetvelinde belirlenen sayıdan fazla ise, personelin net performans puanının hesaplanmasında, toplum sağlığı merkezi performans puanı kullanılmayıp, personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının toplum sağlığı merkezi performans puanı ile çarpımının, o unvandaki personel sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır.
Net Performans Puanı = (Toplum Sağlığı Merkezi Performans Puanı X (Bakanlıkça belirlenen personel dağılım cetvelinde öngörülen personel sayısı/o unvandaki personel sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (varsa) Mesai Dışı Çalışma Puanı
Ancak, o unvandaki personelden askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir. Bu hüküm, personel dağılım cetvelinde yer almayan unvanlar ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Tabibi ya da Sorumlu Uzman Tabibi için uygulanmaz, bu sorumlu tabip ya da sorumlu uzman tabipler de hesaplamaya dâhil edilirler.
2) Toplum Sağlığı Merkezleri Dışındaki Kuruluşlarda Çalışan Personel ve Sağlık Müdürlüğü Personeli ile Diğer Personel Net Performans Puanı:
Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (varsa) Mesai Dışı Çalışma Puanı
Bu bent uyarınca yapılacak net performans puan hesaplanmasında burada görev yapan her unvandaki personel sayısı personel dağılım cetvelinde belirlenen sayıdan fazla ise; personelin net performans puanının hesaplanmasında il performans puan ortalaması kullanılmayıp, personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının il performans puan ortalaması ile çarpımının, o unvandaki personel sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir. Bu hüküm, personel dağılım cetvelinde yer almayan unvanlar için uygulanmaz.
Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X (Bakanlıkça belirlenen personel dağılım cetvelinde öngörülen personel sayısı/o unvandaki personel sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (varsa) Mesai Dışı Çalışma Puanı
f) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca belirlenen toplam tutar, personelin bu madde kapsamında belirlenen net performans puanlarının toplamına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.
g) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.
ğ) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (jj) bendinde yer alan %10 oranı il sağlık müdürlüğü personeli için %20 olarak uygulanır.
h) Toplum sağlığı merkezi performans kriterleri, kriterlerin tavan puanları ve döner sermaye komisyonunca verilen performans puanları listesi aşağıda gösterilmiştir.
NO PERFORMANS KRİTERLERİ TAVAN PUAN (A) PERFORMANS
PUANI (B)
1 İdari ve mali hizmetler 2.200
2 Çevre sağlığı hizmetlerini sunmak 2.400
3 Bulaşıcı hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri 1.200
4 Kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri 1.200
5 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak koordinasyon ve yapılan işlerin bildirilmesini sağlamak 800
6 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak lojistik hizmetlerini vermek 400
7 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini sunmak 800
8 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak hizmet içi eğitim konularını tespit etmek ve sunmak 400
9 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak kayıtların tutulması ve denetim hizmetleri yapmak 800
10 Acil sağlık hizmetlerinin düzenli verilmesini sağlamak 800
11 Adli tıbbi hizmetleri yapmak 800
12 Okul sağlığı hizmetlerini sunmak 1.200
13 İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını yapmak 1.200
14 Sağlık eğitimi hizmetleri planlamak ve uygulamak 1.200
15 Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma ve denetimi 1.000
16 Afet organizasyonunu yapmak 400
17 Kurullara ve komisyonlara katılım 400
18 Yeşil kart hizmetlerini sunmak 400
19 Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapmak 400
20 İşçi ve esnaf muayenesi, ruhsat verme gibi işleri yapmak 2.000
TOPLAM 20.000

ı) Aile hekimliği pilot uygulanmasına ek ödeme dönemi başında başlanamaması hâlinde, başlama tarihine kadar olan günler için bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan hükümlere göre, başlama tarihinden sonraki günler için ise bu maddeye göre ek ödeme yapılır.
i) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde ek ödeme dönemi sonunda ildeki personel sayısı ve personelin performans kriterlerini dikkate alarak, merkeze aktarılan %2 paya ilave olarak alınan paydan karşılanmak üzere, il’e göndereceği parayı belirleyerek ayın onbeşinci günü mesai bitimine kadar Bakanlık Merkez Döner Sermaye muhasebe birimi vasıtasıyla ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderir. Hesabına aktarma yapılan muhasebe birimi, banka hesabına intikal ettirilen tutarı Maliye Bakanlığınca tespit edilen emanet nitelikli bir hesaba alacak kaydederek il sağlık müdürlüğünce bu maddeye göre belirlenen personelin ek ödeme tutarlarına dair hazırlanacak tahakkuk evrakına istinaden, personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahını da dikkate alarak gelir ve damga vergisi kesintisi yapmak suretiyle ödemeyi gerçekleştirir.”

GEÇİCİ MADDE 4 - (Madde Değ: RG: 25.8.2007/26624) (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılmış olan ek ödemelerde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlar aranmaz.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik 01/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK –1 (Değişik: RG: 9.1.2007/26398)
Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar
Katsayı
Klinik şef ve şef yardımcılarından serbest çalışmayanlar 8
Uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar 7
Pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar 5
Klinik şefi, şef yardımcısı, uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar 3,5
Pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlar ile hastane müdürü ve eczacılar 2,5
Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik ve ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler 2
Bunların dışında kalan diğer personel 1,5

EK–2 (Değ: RG: 25.8.2007/26624)
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ KADRO-UNVAN KATSAYILARI
Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar Katsayı
Baştabip 6,00
Baştabip yardımcısı 3,50
Klinik Şefi 2,50
Klinik şef yardımcısı 2,10
Başasistan 1,75
Uzman tabip 1,75
Yan dal asistanı 1,75
Asistan 1,00
Tabip, diş tabipleri 1,00
Genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar 1,75
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık ve diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabipler 1,75
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık ve diyaliz ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler 1,00
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile yoğun bakım, yeni doğan, yanık ve diyaliz üniteleri dışındaki tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve tabipler 0,80
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) 0,80
Hastane müdürü 1,00
Başhemşire 0,70
Müdür yardımcısı 0,60
Sivil savunma uzmanı 0,40
Eczacılar 0,70
Döner sermaye saymanlık müdürü 1,00
Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı 0,60
Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzerleri 0,40
Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi ve ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servislerinde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,50
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40
Tıbbi teknolog 0,40
Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi ve ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servislerinde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25
Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25
Döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görevli personel, ayniyat saymanı ile teknikerler 0,35
EK–3 (Değ: RG: 25.8.2007/26624)
KURUM PERSONELİNİN HİZMET ALANI KADRO-UNVAN KATSAYILARI
Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar Katsayı
Baştabip 4,50
Baştabip yardımcısı 2,90
Klinisyenler (Uzman tabip, uzman diş tabipleri) 2,50
Klinisyenler (Tabip, diş tabipleri) 1,10
Tıpta Uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar 2,50
Genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar 2,50
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık ve diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabipler 2,50
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık ve diyaliz ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler 1,10
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve diyaliz üniteleri dışındaki tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve tabipler 0,80
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) 0,80
Hastane müdürü 1,00
Başhemşire 0,70
Müdür yardımcısı 0,60
Sivil savunma uzmanı 0,40
Eczacılar 0,70
Döner sermaye saymanlık müdürü 1,00
Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı 0,60
Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzerleri 0,40
Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi ve ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servislerinde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,50
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40
Tıbbi teknolog 0,40
Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi ve ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servislerinde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25
Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25
Döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görevli personel, ayniyat saymanı ile teknikerler 0,35
EK–4 (Değ: RG: 25.8.2007/26624)
KURULUŞ PERSONELİNİN HİZMET ALANI KADRO-UNVAN KATSAYILARI
Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar Katsayı
İl sağlık müdürü 6,00
Sağlık müdür yardımcısı (gelir tahakkuk memuru, İl performans ve kalite koordinatörü) 3,25
Sağlık müdür yardımcısı 3,00
Şube müdürü (idarî ve mali işler,gider tahakkuk memuru) 1,85
Şube müdürü, hasta hakları ve verem savaş il koordinatörü 1,60
Halk sağlığı laboratuvar müdürü 1,60
Uzman tabipler ve tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar 1,60
Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan tabip ve diş tabipleri 1,00
Sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlıklarında ve sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri 1,10
Eczacılar, avukatlar, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri 0,75
Sağlık müdürlüğünde görevli hukuk disiplin büro amiri, sağlık müdürlüğü ayniyat saymanı 0,75
Sağlık grup başkanı 1,75
Sağlık ocağı sorumlu tabibi ve baştabipler 1,25
112 acil sağlık komuta merkezi baştabibi 1,50
112 acil sağlık istasyonlarında çalışan sorumlu tabip 1,25
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40
Tıbbi teknolog 0,40
Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,40
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,35
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30
Sağlık kuruluşu döner sermaye muhasebe yetkilisi mutemedi 0,60
İlçe ve AÇS/AP merkezleri ayniyat saymanları ile diğer ayniyat saymanları ve sağlık müdürlüğünde görevli şefler 0,50
Döner sermaye saymanlık müdürü 1,00
Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı 0,70
Döner sermaye muhasebe birimlerinde görevli diğer personel 0,50
Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen illerde Sağlık Grup Başkanlığını yürüten toplum sağlığı sorumlu tabibi 1,85
Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen illerde Toplum sağlığı merkezinde çalışan sorumlu tabip 1,60
Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen illerde Sağlık Grup Başkanlığını yürüten halk sağlığı uzmanı toplum sağlığı sorumlu tabibi 2,65
Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen illerde Toplum sağlığı merkezinde çalışan pratisyen tabip 1,10
Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen illerde Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Halk Sağlığı Uzmanı 2,00
Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen illerde Toplum Sağlığı Merkezinde Sorumlu Tabip olarak çalışan Halk Sağlığı Uzmanı 2,50

EK-5
Bilimsel çalışmalar ve puanları
1 SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış her bir yurtdışı araştırma makalesinde Birinci isim 500 puan
İkinci isim 400 puan
Üçüncü isim ve sonraki 300 puan
2 SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış yurtdışı derleme vaka takdimi, editöre mektup için her bir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 200 puan
3 SCI ve SCI Expanded harici yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde Birinci isim 300 puan
İ kinci isim 200 puan
Üçüncü isim ve sonraki 150 puan
4 SCI ve SCI Expanded harici yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış derleme, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 100 puan
5 Yurtiçi dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde Birinci isim 100 puan
İkinci isim 80 puan
Üçüncü isim ve sonraki 60 puan
6 Yurtiçi dergilerde yayınlanmış derleme, vaka takdimi, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 50 puan
7 Yurtiçi Proceeding Book’ta basılmış tam metin makalede Birinci isim 100 puan
İkinci isim 80 puan
Üçüncü isim ve sonraki 60 puan
8 Yurtdışı sözlü bildirilerde Birinci isim 150 puan
İkinci isim 120 puan
Üçüncü isim ve sonraki 60 puan
9 Yurtdışı posterlerde Birinci isim 100 puan
İkinci isim 80 puan
Üçüncü isim ve sonraki 60 puan
10 Yurtiçi sözlü bildirilerde Birinci isim 50 puan
İkinci isim 40 puan
Üçüncü isim ve sonraki 30 puan
11 Yurtiçi posterlerde Birinci isim 40 puan
İkinci isim 30 puan
Üçüncü isim 20 puan
12 SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış makalelerde atıf almış herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına 200 puan, SCI ve SCI Expanded dışındaki makalelerde atıf almış her bir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına 50 puan Toplam atıf puanı 1000 puanı geçemez.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar